Kreditna politika banaka

Krediti  i depoziti su dva glavna bankarska agregata. Depoziti su osnovni izvor finansiranja banaka a krediti glavni bankarski proizvod. Količnik (racio) kredita i depozita (eng. loan to deposit ratio, LtD), je jedan od brojnih  pokazatelja kojim se mjeri likvidnost banaka (LtD se  može pomnožiti i sa 100). Što je LtD niži banka je likvidnija, a vrijedi i obratno Ako je LtD iznad 100  banka je proizvela više kredita nego što ima depozita, čime se izlaže višem riziku likvidnosti (tj. riziku od nelikvidnosti), ukoliko deponenti/štediše naglo počnu podizati depozite. LtD je i mjera  kreditnog rizika sa aspekta povjerioca banaka. Kreditni rizik u ovome slučajuje je rizik da će povjerioci ostati bez depozita i štednje koju drže  kod banaka. Ako banka ima ekstremno visok LtD njen poslovni model bi mogao biti rizičan za povjerioce. LtD se može posmatrati i kao mjera opreznosti/konzervativnosti poslovanja banaka, ili bankarskog sistema u cijelini. Što je LtD niži banka je konzervativnija,  a njen model poslovanja oprezniji. Takva banka vodi više računa o sigurnosti štednih uloga, nego banka koja ima visok LtD.  LtD predstavlja i  mjeru restriktivnosti/ekspanzivnosti kreditne politike banaka. Ako banka ima LtD iznad 100 može se reći da je njena kreditna politika ekspanzivna,  a ako je LtD ispod 100 pred nama je banka koja je uvela restrikcije na transformaciju depozita u kredite.

Mjereno sa LtD (krediti privatnom sektoru u odnosu na ukupne depozite) bh banke su sve do 2009. g. (LtD = 147) vodile izuzetno ekspanzivnu kreditnu politiku, nakon čega započinje trend pada ekspanzivnosti. Hrvatske banke su u prosjeku imale  neutralnu kreditnu politiku (prosiječan LtD oko 100), a  srpske banke tokom kriznih godina (2008. – 2011.) vode ekspanzivnu kreditnu politiku.  LtD zone eura se nije značajno mjenjao i u prosjeku je 122. Kako god mjerili varijabilitet LtD u periodu 2003-2014. g. (a to se može vidjeti i golim okom)  on je najveći u našoj zemlji, Bosni i Hercegovini. Zašto? Jedan od razloga je taj što bh centralna (emisiona)  banka  ne može davati kredite i na taj način direktno i indirektno doprinjeti izravnavanju putanje LtD, tj. smanjenju oscilacija LtD.

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi.