Dugoročne projekcije kretanja cijene nafte i zemnog gasa

Američka agencija za energetske informacije (EIA – The U.S. Energy Information Administration, web stranica: www.eia.gov) je nezavisna agencija u sastavu Federalnog statističkog sistema SAD. U organizacionom smislu, EIA je dio Odeljenja za energetiku SAD. Zadužena je za prikupljanje, analizu i distribuciju informacija o energiji. Cilj njenog djelovanja je da promoviše vođenje zdrave energetske politike, razvoj efikasnih tržišta i doprinese boljem razumijevanju javnosti po pitanjima energije i njene interakcije sa privredom i životnom sredinom. EIA prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o uglju, nafti, zemnom gasu, električnoj energiji, te o obnovljivoj i nuklearnoj energiji, te daje projekcije, odnosno dugoročne prognoze o proizvodnji, potrošnji, izvozu i uvozu energenata u SAD.

EIA je u februaru 2018. godine objavila Godišnju energetsku perspektivu (EAO – Annual Energy Outlook). EAO sadrži modelirane projekcije domaćih energetskih tržišta u dugom roku i uključuje različite pretpostavke u vezi sa makroekonomskim rastom, svjetskim cjenama nafte, tehnološkim napretkom i energetskim politikama. Projekcije za period 2019-2050. godine, navedene u EAO, ukazuju da će u narednih 30 godina znatno porasti cijene nafte i zemnog gasa.

Naime, očekuju da će cijena sirove Brent nafte[1] u 2019. godini iznositi 56 USD po barelu, a u 2050. godini oko 114 USD po barelu. Isto tako, cijena jednog miliona britanskih termičkih jedinica (BTU) zemnog gasa[2] će sa 3,55 USD porasti na 10,78 USD u 2050. godini.

Napominje se da su projekcije cijena na tržištu energenata prilično nepouzdane, s obzirom da se buduće kretanje većina faktora (razvoj tehnologije, demografska kretanja, dostupnost resursa i dr.) koji utiču na tržišta energenata ne može sa sigurnošću predvidjeti.

Prognozirane cijene izražavaju se u USD iz 2017. čime se uklanja efekat inflacije.

Prema prognozama američke Energetske informacione administracije, prosječna cijena barela sirove Brent nafte u 2028. godine iznosiće 90 USD po barelu. Predviđa se da će 2035. godine jedan barel nafte dostići trocifrenu prosječnu godišnju cijenu, slično kao u periodu 2011-2013. godine.

Procjenjuje se da će do 2040. godine manje skupi izvori nafte već biti iscrpljeni, tako da će eksploatacija nafte postati znatno skuplja. Stoga će do 2050. godine prosječna godišnja cijene nafte najvjerovatnije porasti na 114 američkih dolara iz 2017. godine USD po barelu.

Agencija napominje da su prethodnih godina prognozirane cijene nafte u periodu 2020-2050. godine bile više, jer nije bila uzeta u obzir ponuda nafte iz škriljaca.

Prognoze cijene zemnog gasa ukazuju na jači porast u 2019. i 2020. godini (cijene za 12% više nego u prethodnoj godini), a nakon toga kontinuran rast cijena za po 2-5 procenata godišnje.

Projekcije i dugoročne prognoze kretanja cijena na tržištu energenata prilično su nepouzdane, s obzirom da se buduće kretanje većina faktora koji utiču na tržišta energenata ne može sa sigurnošću predvidjeti, pa ipak američka državna agencija za energetske informacije očekuje znatan rast cijena nafte i zemnog gasa u narednih 30 godina, tim prije što su zalihe ovih energenata već sada poprilično iscrpljene.

mr Vidosav Pantić, Stavovi navedeni u materijalu su stavovi autora i ne moraju da se poklapaju sa stavovima institucije u kojoj je autor zaposlen.

[1] Cijena sirove nafte tipa Brent je referentna cijena nafte za evropsko tržište.

[2] Agencija pojašnjava da se cijena zemnog (prirodnog) gasa izražava u USD po MMBTU. MMBTU ili MBTU predstavlja milion britanskih termičkih/toplinskih/termalnih jedinica (BTU). BTU (British Thermal Unit) je mjerilo energetskog sadržaja goriva. Jedan BTU je ekvivalentan 1,06 džula.