Bonum omen

Plima i oseka nisu samo prirodni već i društveni fenomeni. Plima u ekonomiji predstavlja period rasta ekonomske aktivnosti, dok je oseka analogna kontrakciji ekonomske aktivnosti. Jedna plima i jedna oseka u ekonomiji predstavljaju ekonomski ciklus. Finansijski ciklus, sa druge strane, označava ciklične promjene na kreditnom tržišu, tržištu akcija i tržištu nekretnina. Na grafikonu nije prikazan niti ekonomski, kao ni finansijski ciklus, već jedan bitan element pasive bh banaka – obaveze bh banaka prema strancima tj. strana pasiva. Njena stopa rasta (zelena linija) je nešto što bi moglo da liči na neku vrstu ciklusa koji snažno utiče na poslovne aktivnosti u BiH tj. na ekonomski i finansijski  ciklus.

Prvih sedam godina (2002-2008.) strana pasiva prolazi kroz ogromnu ekspanziju, a potom 8 godina pada (2009-2016.). U 2017. g. i 2018. g., prvi put nakon 2008. g. strana pasiva raste, a to znači da se stranci (nerezidenti) vraćaju u bh banke. Stranci, strane banke, strani investitori su u bh bankama u 2008.g. kao povjerioci držali  6 mlrd. KM što je predstavljalo gotovo 38% ukupne pasive naših banaka. Nakon početka globalne finansijske krize/GFK (2008.g, bankrot američke investicione banke Braća Liman), strani investitori, među kojima je najviše austrijskih banaka, donose odluku o povlačenju iz bh banaka.U osmogodišnjem periodu njihova izloženost prema bh bankarskom sektoru se godišnje prosiječno smanjivala za 10,4% (period između plavih linija), da bi na kraju 2016.g. dostigla minimum od 2,47 mlrd. KM ili 9,3% pasive. U zadnje dvije godine strana pasiva raste, a njen udjel se održava na nivou od 9%. U prvih 9 mjeseci 2018.g. strana pasiva raste brže od ukupne pasive, a njen rast je 7,34% ( 9/2018 / 12/2017.).

Nakon početka GFK stranci su postigli koncenzus da prestanu finansirati bh banke. Osam godina, iz godine u godinu, povlačili su svoj novac iz bh banaka.

2017. g. i 2018. g. predstavljaju svojevrsni comeback jednog djela stranaca, što je bonum omen (dobar znak) ne samo za banke, već i za naš cijeli ekonomski sistem.

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi.