Prvi razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Emisiona dobit”

Kako Centralna banka BiH (CBBiH) najveći dio prihoda ostvaruje po osnovu ulaganja deviznih rezervi, monetarna politika Evropske centralne banke (ECB) presudno utiče na emisionu dobit CBBiH. (ako su kamatne stope ECB niske  onda su i prinosi na devizne rezerve CBBiH niski, primjedba Bife). Kada su evropske kamatne stope bile na vrhuncu, u 2007. godini i 2008. godini povrat na prosječnu aktivu  (eng. return on average  assets, ROAA) CBBiH je bio rekordan 2,33% i 3,04% respektivno (vidjeti grafikon). Od 2008. godine ekspanzivna monetarna politika vođena, između ostalog, smanjenjem referentnih kamatnih stopa ECB (kamatna stopa na depozite kod ECB, eng. deposit facility), je smanjila prihode CBBiH po osnovu deponovanja sredstava kod ino banaka i po osnovu prinosa na strane dužničke hartije od vrijednosti (obveznice).

Kredit emisione banke (KEB) diverzifikuje izvore prihoda CBBiH, povećava domaću aktivu CBBiH, redukuje tržišni rizik (rizik od smanjenja vrijednosti ulaganja, primjedba Bife) i istovremeno, zbog više domaće od strane kamatne stope, relativno povećava rentabilnost CBBiH. Viši iznos emisione dobiti (dobit CBBiH, primjedba Bife) se dodijeljuje državnom budžetu, doprinos entitetskih budžeta državnom se može smanjiti (ovo je prepostavka , primjedba Bife), a isti tako i budžetski deficiti entiteta, na osnovu smanjenja javnih rashoda.

*Jović, Dragan. 2014. “ Kredit emisione banke”. Banke u BiH. God. XVI br. 156: 30-34. Sarajevo.

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su  lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.