Kucnuo je čas

U BiH se ugovaraju krediti sa fiksnom i sa promjenljivom kamatnom stopom. Kao promjenljiva kamatna stopa se već godinama koristi EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate – međubankarska kamatna stopa ponuđena na kredite u evrima). To je prosječna kamatna stopa po kojoj evropske banke jedna drugoj posuđuju novac, a u BiH se najčešće koristi dvanaestomjesečni EURIBOR (12 m EURIBOR). Podaci o visini EURIBOR-a se objavljuju svaki dan.

Čitaj dalje

Negativna kamatna stopa

U jednom od prethodnih postova sam obećao da ću ponuditi svoje objašnjenje negativnih kamatnih stopa na javni dug FBiH, tj. da ću „pokušati“ objasniti zašto FBiH zarađuje kada joj druga lica (pravna ili fizička) pozajmljuju novac.

Čitaj dalje

Ekonomija i demografija

Cilj ekonomije je obezbjeđenje uslova za život ljudi, odnosno podmirenje materijalnih potreba. Dakle, u centru ekonomije su (ili bi trebali biti) ljudi i njihovo blagostanje, mada su kroz istoriju različiti privredni sistemi različito rješavali pitanje proizvodnje dobara, raspodjele između različitih društvenih grupa i potrošnje.

Čitaj dalje

Stara škola

Investicije tj. ulaganja su drugo ime za nabavku, kupovinu, izgradnju osnovnih/stalnih sredstava.

Ulaganje u osnovna sredstva = ekonomski razvoj.

Čitaj dalje

Okreni, obrni i stani

Naša zemlja je u zadnjih 30 godina prošla kroz nekoliko talasa smanjenja učešća industrijske proizvodnje u BDP-u ili kako se to stručno kaže deindustrijalizacije, a  najnoviji talas je u toku.

Čitaj dalje

Ispod nule

Od druge polovine 2011.god.  Federacija BiH se zadužuje na finansijskom tržištu BiH. Umjesto da uzima kredite kod komercijalnih banaka  FBiH emituje hartije  od vrijednosti različitog dospijeća na Sarajevskoj berzi (SASE). I kredit i emitovana hartija od vrijednosti predstavljaju javni dug FBiH i na oba načina FBiH prikuplja novčana sredstva za finansiranje javnih rashoda.

Čitaj dalje

Đavo

Od kada novovjekovni bh bankarski sektor zna za sebe (2002.g.) u kreditima u domaćoj valuti se ugovara devizna klauzula u evrima, a ovi krediti se zato još i nazivaju i krediti u domaćoj valuti indeksirani u evrima.

Čitaj dalje

Bez kiseonika

Kad ne bi bilo radničkih doznaka iz inostranstva, kredita MMF-a i ostalih ino finansijskih ustanova, ulaza stranog kapitala u BiH kroz direktne i portfolio investicije  i kroz davanje stranih kredita bh bankama i preduzećima bosanskohercegovački spoljnotrgovinski sektor bi već odavno ostao bez deviza tj. bez kiseonika.

Čitaj dalje

Neotkriveni koridor

Opštepoznata i prihvaćena istina je da je službeni devizni kurs konvertibilne marke u odnosu na evro 1 EUR = 1.955830 BAM (BAM je međunarodna skraćenica za bosanskohercegovačku marku i koristi se alternativno umjesto skraćenice KM). Dakle, može se reći “da postoji jedan i jedinstveni, službeni devizni kurs EUR/BAM (čl. 32 Zakona o CBBiH) za sve vrste  transakcija i da ne postoje drugi devizni kursevi EUR/BAM na teritoriji BiH”, u  skladu sa mandatom CBBiH (čl. 2 Zakona  o CBBiH)  da postigne i  održi stabilnost valute izdajući domaću valutu prema aranžmanu poznatom kao valutni  odbor.

Čitaj dalje

Srpsko-hrvatsko-poljski

Tokom 2019. g. tri visoka ili najviša suda u tri različita pravna područja (Srbija, Hrvatska, Evropska unija) su  donijeli različite presude, ali sve tri u korist korisnika kredita sa deviznom kaluzulom u CHF.

Čitaj dalje