Biti ili ne biti – pitanje je sad (drugi dio)

Osnovna preporuka kriznog menadžmenta jeste to da je zdravlje zaposlenih na prvom mjestu, što se obezbjeđuje kroz punu primjenu svih propisanih mjera!

Razgovarajte sa radnicima kao čovjek sa čovjekom i zaboravite na podanički odnos, pritiske i kontrole. Oni su prije svega ljudska bića sa svim svojim emocijama i očekivanjima, a sada se suočavaju sa izraženim strahovima i ne snalaženjem u novonastaloj situaciji.

Mogu vam dati iznenađujuće dobra rješenja u funkciji prevazilaženja krizne situacije. Uspostavite prije svega odnos povjerenja i solidaranosti! Pitajte ih šta im treba i budite sigurni da će vam se učinjeno dobro kad tad vratiti!

Obezbjedite im benefite, objasnite im slikovito kako planirate prevazići probleme, naznačite njihovu ulogu u tom procesu, te im na taj način dajte motivaciju i nadu. Vrijeme je da naši preduzetnici i menadžeri konačno shvate da je najvažniji resurs svake organizacije čovjek-radnik!

Uradite sveobuhvatnu analizu vašeg preduzeća, procjenu vlastitih slabosti i potencijala ali i analizu okruženja (tržišta, konkurencije, trendova..) te kreirajte više mogućih scenarija za izlazak iz krize.

To je prilika da realno sagledate neke nagomilane probleme (vidjeti grafikon), možda slabu produktivnost ili neefikasnost poslovnih procedura i poslovnih sistema.

Obratite pažnju na kvalitet poslovnog modela, prodajne i marketing planove, prihod, strukturu lanca snabdijevanja ali i kanale distribucije, poslovnu mrežu, strukturu troškova, strukturu kapitala. Poredite to sa situacijom kod vaših konkurenata.

Scenariji mogu ići u pravcu prodaje dijela preduzeća, ulaska u strateška partnerstva, ali i u pravcu stečaja i likvidacije.

Potrebno je da zaista shvatite potrebe vaših klijenata i krajnjih korisnika vaših proizvoda i usluga!

U zavisnosti od rezultata analize napravite manje ili više složen krizni plan, (možda čak i plan reorganizacije, restruktuiranja i sl.) formirajte krizni štab, menadžment za njegovu implementaciju, te budite u tome odlučni i istrajni jer prostora za kompromis nema!

Obratite posebnu pažnju na likvidnost, tu se odmah usmjerite.

Razgovarajte sa vašim povjeriocima, bankarima, državom, redizajnirajte vaše ugovore u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima, pronađite skrivene rezerve, tražite alternativne načine finansiranja jer svaki dinar je bitan!

U budućnosti kompanije se neće vezivati za fiksni kapital, koristiće ga uz najam ili lizing, prevodiće stalna sredstva u obrtni kapital iz kog se mogu lakše kretati iz jednog u drugi biznis.

Posebnu pažnju posvetite racionalizaciji i restruktuiranju operativnog poslovanja i poslovnih procesa sa ciljem optimizacije istih, smanjenja troškova i povećanja efikasnosti. Razmislite ozbiljno o implementaciji „Kajzen“ (konstantno poboljšanje, unapređenje), „Lin“ i sličnih modela poslovanja.

Definišite set najvažnijih ključnih pokazatelja poslovanja (eng. KPI – Key Performance Indicators) i pratite ih na dnevnom nivou.

Pratite šta radi država, lokalna zajednica, pripremite se za korištenje raznih paketa mjera koje će biti implementirane u cilju olakšanja situacije i podrške privredi.

Biznisi sa diverzifikovanim portfoliom imaju veću šansu da opstanu, posebno ako imate proizvode ili usluge sa neelastičnom tražnjom.

Razmišljajte i razvijajte alternativna rješenja za sve.

U vrijeme kada su zatvorene i granice dojučerašnjih velikih i slavnih evropskih, ekonomskih i drugih unija, potrebno je da se oslonite na resurse vlastite zemlje, potražite supstitute i kupujete domaće proizvode!

Autsorsing (unajmljivanje druge, specijalizovane firme, da radi poslove koji se ne odnose na osnovnu djelatnost vaše firme) će biti primjenjivan na svim nivoima poslovanja, razmislite o tome, testirajte.

Na sceni je sve čvršće povezivanje učesnika od dobavljača i proizvođača do krajnjih korisnika. Formiraju se razni oblici kooperacija, zadruga, zajedničkog djelovanja, a do izražaja dolazi međusobna solidarnost i povjerenje, te se na taj način grade trajne i dugoročne veze.

Pokrenite suštinska pitanja za vaš biznis u strukovnim udruženjima, klasterima, privrednim komorama, univerzitetima, nadležnom ministarstvu i lokalnoj zajednici.

Elektronska trgovina, onlajn trgovina već se smisleno i vidljivo uklapala u prodaju proizvoda od igle do lokomotive, a kriza izazvana korona virusom samo je ubrzala te procese.

Prilagodite na vrijeme svoje modele prodaje, marketinga i komunikacije.

Budite hrabri i odlučni, jer opstaće samo organizacije spremne da se konstantno prilagođavaju novonastaloj situaciji!

Mjesto gde se svijet sada nalazi je u izboru bezbroj odluka koje će donjeti pojedinci, kompanije, vlade i institucije.

Čim prođe kriza neminovno slijedi ekspanzija, a zatim opet kriza, na vama je da budete potpuno naoružani i spremni za trku do iznemoglosti…

Biti ili ne biti, pitanje je sad!

Dragan Krošnjar, poslovno-finansijski konsultant*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.