Kafa kao berzanska roba

Berzanska cijena kafe u zrnu se izražava u američkim dolarima za jednu funtu (USD/lb, 1lb=c.ca 0,4536 kg).

Berzanska cijena kafe je trenutno nešto iznad 1USD/lb (oko 4 KM/kg), a u ovom vijeku cijena kafe uglavnom se kreće u rasponu 0,5-2,5 USD/lb (tj. u rasponu 2,5-8 KM/kg).

Izražen rast cijene kafe primjetan je u 2010. i 2011. godini, te u 2014. godini i donekle u 2016. godini (vidjeti grafikon).

Na kretanje cijene kafe, kao i svake druge robe, utiču odnosi ponude i potražnje, s tim da je reakcija ponuđača na rast cijena kod kafe mnogo sporija nego kod druge robe, na primjer šećera.

Reakcija proizvođača kasni iz razloga što od sijanja sjemena do prvog ubiranja ploda kafe mogu proći i četiri godine.

Poljoprivrednici u Srednjoj Americi su zbog niskih cijena kafe od 2000. do 2004. godine sve više smanjivali površine na kojima se gaji kafa i nisu ih ponovo povećali ni kada je cijena kafe počela da raste.

To smanjivanje proizvodnje kafe se, iz navedenih razloga, kasnije odrazilo na snažan rast cijene kafe u 2010. (za 30% u odnosu na godinu prije) i 2011. godini (za 54% u odnosu na godinu prije).

Takav rast cijene kafe je bio podstaknut istorijski najnižom ponudom kafe (jer je bio izražen nedostatak Arabika kafe), uz istovremeni znatan rast tražnje za kvalitetnom kafom u tranzicionim zemljama.

To je bio relativna nova okolnost na svjetskoj berzi kafe, budući da su u prošlosti na cijenu kafe uticale vremenske (ne)prilike u Brazilu, a u manjoj mjeri vremenske prilike u Kolumbiji ili Vijetnamu.

Vremenske prilike još uvijek mogu da osjetnije utiču na cijenu kafe, tako da je suša u Brazilu početkom 2014. godine uslovila porast berzanske cijene kafe za 40%, a iz istog razloga je cijena kafe porasla i krajem 2016, odnosno početkom 2017. godine.


P.S. Autor ne pije kafu…

Vidosav Pantić*


*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.