Kako je malo postalo veliko

Bosanskohercegovački bankarski sektor značajno više potražuje od stranih pravnih lica nego što im duguje  – to je dokazano. 

Neto strana aktiva bh bankarskog sektora (razlika između strane aktive banaka i strane pasive banaka)  je 1,45 mlrd. KM  (april 2020.g.).

Naš bankarski sektor prvi put u istoriji postaje neto povjerilac u poslovnim odnosima sa inostranstvom u julu 2016.g.

Od 1997.g. tj. od kada postoji bh monetarna statistika, neto strana aktiva je pozitivna prvi put u julu 2016.g.

Šta se to tako bitno desilo tokom mjeseca termidora prije četiri godine, a da je uticalo da naše banke počnu mijenjati svoju poslovnu politiku prema stranim  pravnim licima?

U julu 2016.g. Centralna banka BiH (CBBH) svoju naknadu na sredstva iznad obavezne rezerve sa 0%  spušta na -0,2% (žuti krug na grafikonu).

U tom momentu razlika (crvena linija na grafikonu) između kamatne stope koju Evropska centralna banka (ECB) obračunava na višak iznad obavezne rezerve (-0,4%) i naknade CBBH (koja nije ništa  drugo do kvazi kamatna stopa CBBH) se sa 0,4 p.p.  ( 0%-(-0,4%) ) smanjuje na 0,2 p.p. (-0,2%-(-0,4%)).

Kamatu koju ECB zaračunava na dio  depozita koje banke iz zone evra drže kod nje, je približno jednaka kamatnoj stopi koju te iste banke obračunavaju  bh bankama na depozite u evrima koje naše banke drže kod njih.

Uticaj razlike u kamatnim stopama na potraživanja i obaveze bh banaka prema stranim pravnim licima

Izvor:  ECB i www.cbbh.ba (Obradio Dragan S. Jović, Bife.ba). Napomena: -0,2%, -0,4% i -0,5% predstavljaju naknadu,  tj. de fakto kamatnu stopu, CBBH na sredstva iznad obavezne rezerve.

Dok CBBH nije uvela negativnu naknadu bh bankama se isplatilo da drže novac kod CBBH, jer njoj ništa nisu plaćali (naknada 0%), a ino bankama su plaćali 0,4% (na godišnjem nivou).

Uvođenjem negativne naknade razlika između domaće (CBBH) i strane (ECB i banke u zoni evra) kamatne stope na depozite banaka se smanjila na 0,2 p.p. (prethodno je bila 0,4 p.p.)  i  dio bh banaka je bio u dilemi da li da dio imovine preseli u inostranstvo. 

Dilema je razrješena tako što su bh banke u prosjeku počele sve veći iznos novčanih sredstava držati na računima kod ino banaka ili pozajmljivati  novac pravnim licima iz zone evra. 

Kao posljedica smanjenja razlike u domaćoj i ino kamatnoj stopi strana aktiva banaka (devizna potraživanja naših banaka) je rasla mnogo brže od strane pasive (obaveze naših banaka prema ino povjeriocima), a to je vodilo ka rastu  neto aktive (plava linija na grafikonu).

Razlika između domaće i strane kamatne stope se topi  tokom 2019.g., smanjenjem naknade CBBH  na -0,4% (maj 2019.g.), a od septembra 2019.g.  i  CBBH kao i ino banke u zoni evra naplaćuje bh bankama 0,5% na depozite (tj. na dio depozita).

Smanjenje, a zatim i nestanak “male” razlika u de fakto kamatnoj stopi CBBH i  kamatnoj stopi ECB dovelo  je do velike promjene u poslovnoj politici naših banaka i do velikog  skoka u neto stranoj aktivi.

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.