Kada nastupi oseka

I Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska su se nakon proglašenja pandemije zaduživale na domaćem finansijskom tržištu, ali pod bitno  drugačijim uslovima koji su posebno došli do izražaja tokom junskih emisija.

Federacija Bosne i Hercegovine se u junu zadužila na period od čak 15 godina, što je prva emisija na ovako dug rok u istoriji našeg finansijskog tržišta.

I Republika Srpska se u junu zadužila, ali na rok od 5 godina.

Federacija Bosne i Hercegovine je uzajmila 30 miliona KM, a Republika Srpska 25 miliona KM, a vrlo zanimljivo kamatna stopa po kojoj su se entiteti zadužili bila je gotovo  ista (vidjeti grafikon)

Između 15 i 5 godina je ogromna razlika, a ona se uopšte ne  oslikava  na  visinu kamatne stope (oko  3,2%), a trebalo bi. 

Što se novac pozajmljuje na duži rok svi rizici vezani za njegov povrat rastu i zato bi kamatna stopa na 5 godina (RS) trebala  biti daleko manja od kamatne stope na 15 godina (FBiH). 

Kamatna stopa na junske emisije javnog duga Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine (u %)

Izvor: Banjalučka berza i Sarajevska berza.

Odsustvo očekivane razlike u kamatnim  stopama bi se moglo tumačiti kao  stav investitora da bi se javne finansije Republike Srpske trebale dovesti  u mnogo veći stepen reda, ukoliko se želi pozajmiti novac po nižoj kamatnoj stopi.

Nije samo ista kamatna stopa na  javni dug različite ročnosti pokazatelj da javnim finansijama  Republike Srpske ne ide dobro.

Problem postoji i na strani ponude za finansiranje javnog duga.

Republika Srpska je tražila 25 miliona KM kredita na 5 godina, a investitori su joj ponudili 28 miliona KM,  neznatno više nego što je tražila. 

Federacija Bosne i Hercegovine je tražila 30 miliona kredita na 15 godina, a investitori su joj ponudili 56,6 miliona KM kredita, skoro duplo više.

Kada se nivo mora smanjuje, kada nastupi oseka, vidi se ko u vodi pliva go.  

Sa dolaskom krize, nastupila je u finansijskom smislu oseka, tj. suzdržanost investitora u kreditiranju entitetskih javnih dugova.

Republika Srpska mora mijenjati način upravljanja javnim finansijama i javnim dugom, ako za kredit iste ročnosti želi dobiti istu kamatnu stopu kao Federacija Bosne i Hercegovine.

Bife