Obaveze prema strancima

Zasigurno  najpreciznija  statistika u BiH  je tzv. monetarna statistika, nju  prikuplja, obrađuje i stavlja na uvid javnosti Centralna banka BiH, ali ta vrsta statistike se u našim  javnom  prostoru ne pominje.

Bilans  komercijalnih banaka , koji je dio monetarne/novčane  statistike,daje vrlo jednostavne i brze odgovore na mnoga pitanja.

Jedno od tih  pitanje je i kakav je  prosječan stav stranaca (pravna lica sa sjedištem izvan BiH)  prema našim bankama  tokom pandemije?

Da li  stranci ulažu u banke,  ili pak možda povlače novac  i  kakava je dinamika ovih promjena ?

U bilansu banaka obaveze koje banke imaju prema strancima su označene kao strana pasiva (vidjeti  grafikon) .

Strana pasiva, posmatrajući ugrubo, se sastoji od depozita koje stranci drže kod banaka u BiH  i kredita koje stranci daju našim bankama.

Strana pasiva se počevši od decembra prošle godine iz mjeseca  u mjesec smanjuje.

Obim smanjenja  obaveza banaka prema strancima je vrlo visok i  nevjerovatno je da to nije  predmet rasprava u stručnim krugovima, državnim  ustanovama (npr. Savjet ministara BiH, CBBiH),  organima uprave (npr. Ministarstvo finansija BiH) i  u agencijama koje kontrolišu banke (Agencija za bankarstvo RS i  FBiH).

Obaveze bosanskih banaka prema stranim pravnim licima (strana pasiva)

Izvor: CBBiH.

U periodu od kraja decembra 2019. do kraja oktobra 2020. iz  komercijalnih banaka sa sjedištem u BiH strana pravna lica su povukla 862 miliona maraka.

U poređenju sa stanjem krajem decembra 2019. (3,12 milijardi KM) obaveze  prema strancima su smanjene za cijelih 28%.

Ovaj odliv  kapitala je ogroman, a on pored našeg društva, ekonomske struke  i ekonomskih fakulteta i fakulteta poslovne ekonomije  prolazi potpuno nezapaženo, bez bilo kakve reakcije.

Naša javnost je okupirana činjenicom da Bosna i Hercegovina  traži  od MMF-a novi kredit od 1,5 milijardi KM  i ne vidi vezu između ovih događaja.

I novac MMF-a je novac  stranaca.

Dok jedni stranci odlaze,  dolazak drugih se priprema i očekuje.

Između ovih stranih novaca postoji jedna “mala” razlika.

Kada banka duguje  strancima to su obaveze privatnog sektora, jer su banke privatne.

Kad država duguje strancima to je  spoljni, javni ili državni dug.

Državne dugove vraćaju sva pravna i fizička lica koja su rezidenti/državljani  te države, a privatne dugove samo privatni dužnici, fizička ili pravna lica.

 

mr Nebojša Balaban