До посљедњег даха

Све до половине 2014.г. економска политика земаља зоне евра које су запале у дужничку кризу (ПИГС земље) се претежно заснивала на смањењу јавне потрошње  и подстицању приватне потрошње (кроз ниске каматне стопе на кредите тј. кроз јефтин новац).

Мања јавна потрошња је исто што и смањење буџетских расхода, а циљ је пад буџетског дефицита.

Како је буџетски дефицит све мањи и мањи и прираст јавног дуга, по основу задуживања, се смањује.

Са друге стране приватном сектору се стављају на располагање јефтини кредити (експанзивна монетарна политика), он инвестира, његови приходи расту, као и плате у приватном сектору, а све то повећава инвестициону и личну  потрошњу (и јавне приходе тј. пореске приходе) и директно бруто домаћи производ.

Номинална вриједност БДП-а би требала расти брже од номиналне вриједности јавног дуга,  што доводи до смањења омјера јавног дуга и БДП-а тј. до смањења  јавног дуг – то су били планирани циљеви економске политике Португала, Италије, Ирске, Грчке и Шпаније.

Међутим, описани очекивани и жељени сценарио креатора економске политике се уопште није остварио (видјети  графикон).

Јавни дугови ПИГС земаља су у просјеку много брже расли него њихов  БДП  и  чак ако се из узорка  искључи Грчка, експлозија јавних дугова је  очигледна.

Јавни дуг у % БДП-а

Извор:  Евростат.

“Најбоље” је прошла Ирска, њен дуг је за 5 година порастао за “само” 42 процентна поена (са 62% БДП-а у 2009.г. на 104% БДП-а у 2014.г.).

Италија и Португал на крају 2014.г. дугују готово исто (132%-135% БДП-а),  а Грчки  дуг је 180 % БДП-а.

Само је код Ирске примјетна опадајућа путања јавног дуга, а дугови свих осталих  земаља имају узлазни тренд.

Овакав развој јавног дуга, само на први поглед, противрјечи елементарној логици, јер јавни дугови расту иако се буџетски расходи и буџетски дефицити смањују.

Не улазећи  у разлоге због којих економске чињенице одступају од логике, може се констатовати да је економски рецепт за ријешaвање дужничке кризе у  периоду 2009 – 2014.г. био погрешан.

Можда ће у једном тренутку кризе која траје доносиоцима економских одлука у Босни и Херцеговини бити предложена економска политика која се састоји  у линеарном и неселективном смањењу свих буџетских расхода и то до посљедњег даха.

O томе би  “хипотетичком” приједлогу доносиоци одлука о бе-ха економској политици требали већ сада почети размишљати, узимајући у обзир и искуства које су са том и таквом економском политиком већ имале поједине земље зоне евра.

У времену које је пред нама, ниво јавног дуга и ниво буџетских расхода јавног сектора (држава, ентитети, кантони, градови, општине, фондови здравственог и пензионог осигурања) биће најбитнији дио бе-ха економске политике.

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.