Procjena troškova pandemije

Vijeće ministara BiH i entitetske vlade svake godine  usvajaju  globalni okvir fiskalnog bilansa (Globalni okvir), a mi ćemo na osnovu  njega pokušati odrediti koliku će cijenu platiti budžeti BiH da bi sanirali ekonomske probleme koje je prouzrokovala pandemija tokom 2020.god.

Posljednji Globalni okvir je  sačinjen u avgustu ove godine, a pretposljednji u decembru prošle godine.

Svaki Globalni okvir sadrži  budžete glavnih budžetskih jedinica u Bosni i Hercegovini (država, entiteti i distrikt Brčko), kao i završni budžet, konsolidovani budžet BiH.

On je  konsolidovan zato što se stavke koje su prihodi jednog budžetskog nivoa, a rashodi drugog prebijaju tj. poništavaju i kao takvi ne ulaze u budžet.

U Globalnom okviru se nalaze podaci  o izvršenom budžetu, planovi budžeta za dvije godine i projekcije  budžeta za naredne dvije godine, a glavni podaci koje on nudi su su: veličina budžeta, struktura prihoda i rashoda i budžetski saldo.

Iz konsolidovanog budžeta BiH se može dati odgovor, na nivou procjene, koliki su finansijski troškovi pandemije u Bosnu i Hercegovinu u 2020.god. iz  ugla budžetske potrošnje (vidjeti grafikon).

Kada je u decembru 2019.g. usvajan Globalni okvir, to je činjeno na osnovu dotašnjeg izvršenja budžeta , na osnovu dostupnih makrovarijabli iz druge polovine 2019.god. i bez ikakve pomisli da bi  svijet u 2020.god.  mogao ući u vrtlog pandemije.

Budžetski saldo na nivou BiH za 2020. god., u milijardama KM

Izvor: Globalni okvir fiskalnog bilansa, decembar 2019.god. i  Globalni okvir za fiskalni bilans, avgust 2020.god.

Vijeće ministara i entitetske vlade su nakon realizovanog budžetskog salda u 2019.god. od 660 miliona KM, planirale da u  2020.god. svi budžeti u Bosni i Hercegovini ostvare  suficit  od 289 miliona KM, a  to u odnosu  na tadašnji projektovani BDP čini  0,8%.

Ukupni  budžetski rashodi za 2020.god. su u decembru 2019.god. projektovani na  14,9 milijardi KM, a budžetski prihodi na 15,2 milijardi KM.

Dolazak pandemije u  martu 2020.g.  učinio je Globalni  okvir iz decembar 2019. godine potpuno neupotrebljivim i zastarjelim i bosanska trojka (vijeće ministara i entitetske vlade) je morala izvršiti značajne izmjene u novom Globalnom okviru.

On je usvojen u  avgustu ove godine.

U avgustovskom konsolidovanom budžetu BiH za 2020.god. budžetski prihodi su 14,4 milijardi KM (-3,3%), budžetski rashodi 16,2 milijardi KM (+11,7%), a  budžetski deficit je 1,85 milijardi KM.

Zbir staroplaniranog budžetskog salda i novoplaniranog budžetskog salda za 2020.god. bi se mogao tretirati i predstaviti kao procjenjeni trošak ove pandemijske krize u svim  budžetskim jedinicama u Bosni i Hercegovini.

Umjesto planiranog suficita od 290 miliona, BiH će u 2020.g. ostvariti defict od 1,85 milijardi KM, koji se treba finansirati zaduživanjem, a zbrajanjem ove dvije cifre dobija se procijenjeni budžetski trošak pandemije od 2,14 milijarde KM.

Ovaj iznos je cijena koju bosanski budžeti moraju platiti u 2020.god. ako žele da svi bosanski budžeti budu u prosjeku za  11,7% viši od prošlogodišnjeg (16,2/14,5).

Plan budžeta BiH za 2020.god. je  postavljen vrlo visoko i vrlo ambiciozno, planirani budžetski rashodi u ovoj godinu su najvjerovatnije najviši u istoriji BiH, a njihovo finansiranje naravno zahtjeva dodatno zaduživanje.

U 2020.god.se planira ukupno ino zaduživanje od 1,87 milijardi KM uz otplatu ino duga u vrijednosti od 690 miliona KM.

Izvršna  vlast  u BiH je planirala da troškovi saniranja pandemijske krize u Bosni i Hercegovinu u 2020.god.budu na nivou od oko 2 milijarde KM.

mr Nebojša  Balaban