Prognoza budžetskog salda i ekonomski suverenitet

Budžetski saldo/stanje, ili budžetski bilans na nivou BiH planira i prognozira Fiskalno vijeće BiH i, a  za svaku zemlju, pa i za BiH, prognozu pravi i MMF jer on posuđuje novac državama i bitno mu je da li će dužnici posuđeni novac moći vratiti.

U  Globalnom okviru finansijskog bilansa i politika  (avgust 2020.god.) Fiskalno vijeće BiH (državna i entitetske vlade) su javno predstavile planirani i prognozirani primarni budžetski saldo za period 2020. – 2023.

Isto to je učinio i MMF u svojoj publikacije svjetske ekonomske perspektive (World Economic Outlook), koja periodično izlazi u aprilu i oktobru.

Primarni budžetski  saldo može  biti primarni budžetski deficit ili primarni budžetski suficit, zavisno da li su budžetski rashodi viši, ili manji, od budžetskih  prihoda.

Pridjev “primarni” koji se koristi  za budžetski saldo može  biti zbunjujući za lica izvan ekonomske struke,  ali on se koristi kada se želi naglasiti da kamata na posuđeni novac ne ulazi u budžetske rashode.

Procjena apsolutnog primarnog budžetskog salda (u konvertibilnim markama), kao i relativnog primarnog budžetskog salda (u odnosu na BDP) izračunata od strane Fiskalnog vijeća BiH  i MMF ima isti trend, ali se ipak značajno razlikuje (vidjeti grafikon).

I MMF i Fiskalno vijeće su planirale višegodišnji  budžetski deficit na nivou BiH, ali njihova procijena se razlikuje po visini deficita i po njegovom trajanju.

Prognoza primarnog budžetskog salda u BiH, u % BDP-a

(za period 2019. – 2023.god.)

Izvor: Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH 2001-2023.god., Fiskalno Vijeće BiH, avgust  2020.god. p. 49-50. i MMF, Svjetske ekonomske perspektive, oktobar 2020.god. (Obradio Nebojša Balaban). Napomena: Za 2019.god. Fiskalno vijeće BiH je dalo  informaciju o realizovanom primarnom budžetskom suficitu.

MMF je veći optimista u 2020.god. i on smatra da će bosanski deficit biti 1,6 milijardi KM ili 5%  BDP-a, dok je bosanski plan za 2020.god.  1,85 milijardi KM i 5,4% BDP.

U naredne dvije godine (2021.god. i 2022.god.) MMF je pesimista, a Fiskalno vijeće BiH (njega čini Vijeće ministara  BiH i vlade RS i FBiH) je optimista.

U 2023.god. MMF i Fiskalno vijeće BiH se razilaze u procijeni, MMF predviđa budžetski deficit, a bosanska izvršna vlast budžetski suficit.

Prognoza svih ekonomskih veličina je izuzetno teška, može biti i neprecizna, a zavisi i od podataka koji su raspoloživi u momentu prognoze.

Fiskalno vijeće BiH je za 2019.god. prvo prognoziralo budžetski deficit od 191 milion KM KM, a po izvršenju svih budžeta ostvaren je budžetski suficit od 660 miliona KM, što pokazuje svu težinu i nesigurnost prognoziranja.

Da bi se prognozirao odnos budžetskog  salda BDP-a mora se prognozirati i BDP, a i MMF i Fiskalno vijeće BiH imaju svoju tj. različitu prognozu BDP-a, što je još jedan razlog razlika u prognozi budžetskog salda.

Tačnost prognoze se smanjuje ako je prognostički period duži, jer se povećava neizvjesnost u kretanju ekonomskih veličina koje su predmet prognoze.

Bez obzira na razlike u prognozi i MMF i Fiskalno vijeće BiH su prognozirale višegodišnji budžetski deficit (rashodi će biti veći  od prihoda), koji se moraju finansirati zaduživanjem, tj. uzimanjem kredita.

Svaki povjerilac ili kreditor postavlja svoje uslove za davanje kredita i zato je BiH ulazeći u  višegodišnji budžetski deficit ušla u proces predaje jednog djela svoje ekonomske sudbine u ruke kreditora.

Jedini zajmodavac koji ne bi ni državi ni entitetima mogao postavljati uslove za dodijelu i korištenje kredita je Centralna banka BiH, jer su vlasnici kapitala u CBBiH  država BiH, tj. entiteti.

Parlament BiH  i dalje smatra da Centralnoj banci BiH ne treba dati pravo da daje kredit i zato će se BiH morati zaduživati i kod stranih kreditora.

Pošto CBBiH nema zakonsko pravo da daje kredite, BiH je pristala na ograničeni monetarni suverenitet, a kada se odustane od punog monetarnog suvereniteta, onda se predaje i dio ekonomskog suvereniteta.

Predaja djela ekonomskog suvereniteta je neka vrsta de fakto indirektne i djelimične državne kapitulacije,  u smislu (ne)vođenja samostalne ekonomske politike.

mr Nebojša Balaban