MMF i BiH

BiH  pregovara sa MMF-om o novom kreditu, ili po rječniku MMF o novom aranžmanu.

Ako BiH i MMF postignu sporazum o uslovima novoga aranžamana, to će  biti šesti po redu aranžman sa MMF-om.

Obračun kredita se vrši u valuti MMF-a, specijalnim pravima vučenja (eng. special drawing rights SDR).

Po kursu od   1 EUR = 0.847 SDR (5.1.2020.), ukupna vrijednost potencijalnog aranžmana od 1,5 milijardi KM bi bila  649 miliona SDR, a to je  do sada najveći aranžman sa MMF-om.

BiH se suočila sa odlivom privatnog stranog kapitala, sa smanjenjem kreditne aktivnosti i sa padom javnih prihoda, a u aprilu prošle godine se spominjao i moratorijum na otplatu djela spoljnjog duga.

Kredit MMF bi trebao nadomjestiti drastično,  i u ekonomskoj istoriji BiH nedoživljeno, smanjenje likvidnosti  sa kojim se suočavaju i privatni  i javni sektor u BiH.

Dužničko-povjerilački odnosi BiH i MMF-a uoči globalne finansijske krize (2007- 2009.) i  uoči pandemije Covid-19 se potpuno razlikuju (vidjeti grafikon).

Naš dug MMF-u prije globalne finansijske krize/GFK je na značajno nižem nivou nego uoči pandemije (2019.), a  u 2008. BiH čak ništa ni ne duguje MMF i zato je naš ulazak u GFK (2009.) bio  povoljniji od ulaska u pandemiju, kada smo MMF-u dugovali oko 100 mil. EUR (2019.).

Kumulativni dug BiH prema MMF, u milijardama SDR

(1 SDR = 1.17 EUR)

Izvor:  www.imf.org. Podatak za 2021. pod pretpostavkom da se realizuje šesti aranžman sa  MMF-om u iznosu od 1,5 milijardi KM.

Nakon GFK (od 2010. do 2019.) dug prema MMF nikada nije prelazio 550 miliona EUR, a pod pretpostavkom da se realizuje aranžman sa MMF-om od 1,5 milijardi KM, dug u 2021.  će dostići maksimalnu vrijednost od oko 1,2 milijardi EUR.

Udvostručenje maksimalnog duga prije i poslije pandemije ukazuje na veličinu ekonomskih poremećaja u  ekonomskom sistemu BiH.

U terminologiju MMF za ovakvo ekonomsko stanje i za ovakvu  prirodu  odnosa sa MMF-om se koriste pojmovi nevolje sa dugom (debt distress) ili dužnička kriza (debt crisis).

Od početka pandemije u našim javnim raspravama i našem javnom prostoru niti jedan od ova dva pojma nije stekao status ni približno frekventnog stručnog termina.

Ekonomski problemi neće biti rješeni ili ublaženi, ako budu ignorisani, ili ako se ne budu  nazivali stručnim imenom.

Ekonomska struka se nikada nije ustručavala da ekonomskoj pojavi dodjeli opštepoznatu i opšteprihvaćenu stručnu odrednicu.

Bife.ba