Visina stope obavezne rezerve u BiH – Kao i sav ostali svijet

Kada štediša, ili neki vlasnik novca, stavi novac u banku, banka često ima obavezu da jedan dio toga novca ne troši i da ga ne koristi za davanje kredita.

Ovaj alat ili instrument monetarne politike se zove ili obavezna rezerva, ili stopa obavezne rezerve, a o njemu odluku donose centralne banke pojedinih država, ili nadnacionalne centralne banke u monetarnim unijama, kao što je Evropska centralna banka u eurozoni.

Ako je depozit 100.000 KM, a stopa obavezne rezerve 10% ne smije se potrošiti 10.000 KM depozita, a 90.000 KM se može koristiti za davanje kredita o čemu je pisano.

Već duži niz godina na globalnom nivou postoji tendencija smanjenja stope obavezne rezerve (vidjeti grafikon), sa ciljem da se bankama ostavi što više novca za davanje  kredita.

Ako je stopa obavezne rezerve 0% banke teorijski sve depozite i svu štednju mogu iskoristiti za davanje kredita, a oko je njena vrijednost 100% onda banke uopšte ne mogu davati kredite.

Sa početkom pandemije stopa obavezne rezerve centralna banka SAD  je smanjena na 0%, a to je jednako odsustvu obavezne rezerve.

Tako američke banke mogu sve depozite i štednju pretvoriti u kredite, ako to žele.

Visina stope obavezne rezerve, u % 

Izvor: FED, NBS, ECB, CBBiH.

Evropska centralna banka na depozite do  dvije godine zaračunava stopu obaveznu rezerve od 1%,  a na depozite preko dvije godine stopu obavezne rezerve od  0%. 

Narodna banka Srbije na dinarske depozite  obračunava stopu obavezne rezerve od 5% (rok dospjeća depozita do 2 godine), odnosno 0% (rok dospjeća depozita preko 2 godine).

Centralna banka BiH je od 2016. tražila od banaka obaveznu rezervu od 10% na sve vrste depozita i to je ako se izvrši komparacija jedna od najvećih stopa obavezne rezerve u Evropi na depozite u domaćoj valuti bez devizne klauzule.

Što je stopa obavezne rezerve viša, banke mogu davati manje kredita i obratno.

U poređenju sa februarom  2020. krediti banka u BiH su skoro na istom nivou, a za izostanak kreditnog rasta je jednim djelom zaslužna i visoka stopa obavezne rezerve od 10%.

Manje kredita firmama i domaćinstvima vodi ka manjoj potrošnji i manjem privrednom rastu i manjim javnim prihodima, manjim budžestkim rashodima, manjim platama, penzijama itd.

Od Centralne banke BiH  zavisi da li će stopa obavezne rezerve biti smanjena i da li će BiH biti kao i sav ostali svijet. 

mr Nebojša Balaban