Kamatna politika Narodne banke Srbije – Sretni broj 13

Narodna banka Srbije/NBS je, za razliku od Centralne banke Bosne i Hercegovine/CBBiH, zakonski ovlaštena za upotrebu mnoštva instrumenata  monetarne politike.

Iako je i Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, odlučila da ograniči svoj monetarni suverenitet u pogledu davanja kredita rezidentima (domaća pravna lica) ipak NBS ima zakonsko pravo da daje kredite.

Kredit se daje uz određenu kamatu/kamatnu stopu i zato NBS kao instrument monetarne/novčane  politike ima kamatnu stopu (vidjeti grafikon).

Isto kao i Evropska centralna banka/ECB u vremenu krize NBS smanjuje kamatnu stopu, a kada se oblaci raziđu ona povećava kamatnu  stopu.

NBS sa svojim klijentima, srpskim komercijalnim bankama, uspostavlja i kreditne i depozitne poslove, na isti način na koji komercijalne banke obavljaju kreditno-depozitne poslove sa svojim klijentima (preduzećima i stanovništvom).

Za Narodnu banku Srbije i srpsku ekonomiju 13 je sretan broj.

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije 

Izvor: NBS. Napomena: Isprekidanom linijom je označena jedna od 13 kamatih stopa NBS.

NBS ima 13 kamatnih stopa i za jedan broj manje vrsta kreditno-depozitnih poslova koje su na raspolaganju srpskim bankama.

Prva i najvažnija kamatna stopa je referentna kamatna stopa/RKS iz koje se izvodi svih ostalih 12 kamatnih stopa prostim smanjenjem ili povećanjem RKS za određeni procenat.

NBS kreditira banke na 10 različitih načina,  a na dvije vrste depozitnih poslova NBS  plaća bankama  kamatu.

Da kroz niže troškove kreditiranja direktno pomogne srpske banke i indirektno srpsku privredu , ili da stručno rečeno provodi ekspanzivnu monetarnu politiku, Narodnoj banci Srbije kao povod za djelovanje nije trebala ekonomska kriza prouzrokovana pandemijom.

U Srbiju je pandemija stigla u martu 2020.g., a NBS je već 2019.g. dva puta smanjila referentnu kamatnu stopu i tako  indirektno kamatnu stopu na sve transakcije sa bankama.

U 2019.g. RKS je smanjena za 0,75 p.p., a u 2020.g.  je redukovana  3 puta,  zadnji put u  decembru tokom drugog talasa pandemije.

Srbija je u pandemiju ušla sa RKS od 2,25%, a iz nje će, ako  Bog da, izaći sa RKS od 1%.

Bez obzira što NBS ne koristi svoju kreditnu funkciju u punom kapacitetu,  srpski ekonomski sistem treba biti sretan što u svom  sastavu ima monetarni podsistem sa 13 različitih kamatnih stopa Narodne banke Srbije.

Ukoliko Parlament Bosne i Hercegovine u jednom trenutku odluči da dodjeli kreditnu funkciju Centralnoj banci Bosne i Hercegovine idealan početni putokaz za be-ha monetarnu politiku može biti monetarna politika NBS sa 13 kamatnih stopa.

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.