Upravljanje javnim dugom i monetarna politika – Srbija može bolje

Odnosi države Srbije i MMF-a  su trenutno takvi da Srbija ništa ne duguje MMF-u, ali nije uvijek bilo tako.

Zadnjih 5 godina Srbija se ne obraća MMF-u za kredit i izvore finansiranja javnog duga traži ili na domaćem tržištu (Beogradska berza) ili na međunarodnom tržištu.

Srpski javni  dug je u 2019. ispod  “magičnih” 60% BDP-a, granice koja se uzima kao poželjan nivo javnog duga, koji je određen u  Mastrihtu 1992. za zemlje EU, ali ni one ga se ne pridržavaju.

Ako je visina javnog duga  od 60% u odnosu na BDP održiv javni dug ili dug koji se može bez problema otplaćivati, da li to znači da upola manji javni dug, 30% BDP-a, ne predstavlja apsolutno nikakav teret za budžet?

Ovaj logičan zaključak ne tako davna ekonomska istorija Srbije je odbacila (videti grafikon).

U 2007. srpski javni dug je 18,7% BDP-a i Srbija se ne obraća MMF-u.

U 2008. srpski javni  dug se naglo povećava usljed finansijske krize koja je zahvatila čitav svijet.

Sa cirka 19% javni dug se penje  na 31% i već pri tako relativno niskom javnom dugu Srbija dolazi u finansijske probleme i već sledeće godine se  zadužuje kod MMF-a.

Bruto javni dug Srbije i dugovanja prema MMF-u

Izvor: MMF. Napomena: *  SDR – specijalna prava vučenja, 1 SDR = 1.44 američka dolara (24.2.2021). Crvenom bojom je  označen javni dug u godinama bez dugovanja MMF-u.

U 2009. Srbija uzima kredit  od MMF od oko jedne milijarde specijalnih prava vučenja/SDR, a sledeće dvije godine uzima još 350 miliona SDR.

U 2019. se i Srbija i BiH potajno gorde javnim dugom koji je ispod  “magičnih” 60% BDP-a.

Prema MMF-u on je u 2019. 52,8% BDP(Srbija) i 32,8% (BiH),  a MMF prognozira da je i u 2020. ispod 60% u obe države.

Cjeneći iskustvo Srbije iz svjetske finansijske krize, kao i promjene koje je u visini javnog duga donio virus korana, nije li vrijeme da i u Srbiji i BiH počne javna rasprava o održivosti javnog duga, njegovoj visini i modalitetim njegovog finansiranja?

Obe zemlje imaju fiskalni savjet,  ali i u Srbiji i u BiH njegove poruke do javnosti teško dolaze, a vlasti njegove stavove ne uvažavaju dovoljno.

Glavna dilema je da li maksimalnu ili poželjnu veličinu duga i dalje vezati za neko opšte pravilo (60% BDP-a, zakon o javnom dugu ili slično) ili dati vlastima punu samostalnost-diskreciju u rastu javnog duga bez ograničenja.

Ako se vladama da diskrecija u povećanju javnog duga to će zahtjevati promjene i u monetarnoj politici.

Za Srbiju te bi promjene značile odobravanje direktnih dugoročnih i velikih kredita budžetu Srbije od strane Narodne Banke Srbije kupovinom obveznica budžeta, ili otkupom obveznica budžeta od srpskih komercijalnih banaka.

Ako Srbija ne želi kredite MMF-a, a želi rast javnog duga da bi održala potrošnju, održivost javnog duga zahtjeva da Narodna banka Srbije dugoročno i obimno štampa dinar bez pokrića u zlatu ili nekoj stranoj valuti, upravo onako kako to čini već godinama Evropska centralna banka i američka centralna  banka.

Prema poslednjim podacima (2020. decembar) potraživanja Narodne banke Srbije od države Srbije su 4,8%  aktive Srbije, a nekada je taj  procenat  bio 9,2% (2002.)

Srbija može bolje.

mr Nebojša Balaban