Tržište javnog duga Republike Srpske – Vakcinacija sad i odmah

U prva tri mjeseca ove godine u skladu sa kalendarom aukcija trezorskih zapisa i obveznica Republika Srpska/RS se na Banjalučkoj berzi/BLSE zadužila za 162 miliona KM.

Ovaj iznos je za 30% viši u poređenju sa prva tri mjeseca prošle godine.

RS je emitovala dug na period od 6 mjeseci (ukupno 4 puta), a zadužila se i kroz emisiju sedmogodišnjih i desetogodišnjih obveznica.

Na taj način kombinovan je  kratkoročni i dugoročni javni dug.

Jedna emisija nije u potpunosti prošla, ali u prosjeku investori su izrazali izuzetno visoku spremnost da kreditiraju budžet RS.

Prema krivoj prinosa koju je konstruisala BLSE (vidjeti grafikon), a koja pokazuje kamatne stope (ipsilon osa) i dospjeće/ročnost javnog duga RS (iks osa), troškovi zaduživanja/kamatne stope na javni dug RS su za godinu dana (mart 2021. u odnosu na mart 2020.) porasli, kako na kratak rok (do 6 mjesec) tako i na dug rok (iznad 7 godina).

Kriva prinosa na tržištu dužničkih hartija od vrijednosti Republike Srpske

Izvor: BLSE.

Rast kamatnih stopa na javni dug  (crveni kvadrati na grafikonu) kao i porast javnog duga je posljedica rasta novozaraženih i novog ograničavanja djela društvenih i ekonomskih aktivnosti, što od entiteta zahtjeva rast javne potrošnje.

Novi rast kamatnih stopa na javni dug  (koje su naglo porasle i tokom prvog talasa korene u martu prošle godine) dodatno smanjuje ionako skromne fiskalne kapacitete RS.

A uskoro će biti objavljeni i podaci o javnom dugu za 2020. i pokazaće se da je on prešao 60% bruto domaćeg proizvoda RS.

Rast javnog duga i javne potrošnje je glavni odgovor RS na pandemiju i da ne bi potrošila svoje fiskalne kapacitete što bi je uvelo u krizu javnog duga, neophodno je da se ograničenja u privrednim i društvenim aktivnostima što prije prevaziđu, a to je jedino moguće postići ako se sprovede brza i masovna vakcinacija, sada i odmah.

Ako Vlada RS želi da javni dug bude održiv vakcinacija protiv korona virusa mora biti što većeg obuhvata i što brža i efikasnija, a ukoliko to dozvoljava pravni poredak i obavezna za pojedine kategorije stanovništva.

Politika vakcinacije je u ovome trenutku jedna od glavnih determinanti održivosti javnog duga RS.

Bife