Пензиони резервни фонд Републике Српске – Фокус на сигуран и стабилан принос (2)

У складу са Законом о ПРЕФ-у, годишња нето добит може се исплатити оснивачу искључиво за финансирање текућих пензија корисника, под условом да износ исплаћене нето добити не буде већи од 50 одсто вриједности дивиденди које је ПРЕФ примио у новцу и 50 одсто прихода од камата које је остварио ПРЕФ.

Износ који је Фонду ПИО исплаћен по том основу од оснивања је око 57 милиона марака (видјети графикон).

Досадашњи резултати и показатељи пословања су резултат стратегије још од оснивања – континуираног реструктурирања портфеља на дуги рок.

Ова стратегија подразумијева повећавање учешћа ликвидних и сигурних хартија у портфељу ПРЕФ-а које носе стабилан принос.

Фонд пензионског  и инвалидског осигурања и  ПРЕФ

(у милионима КМ)

Извор: ПРЕФ.

Циљ је да се направи портфељ у којем доминантну улогу имају најмање ризични али профитабилни финансијски инструменти.

Период иза нас је показао да задржавање већине акција које смо продали не би довело до прихода од дивиденди, јер та акционарска друштва углавном не остварују добит или не исплаћују дивиденду.

Штавише, поштовање Међународних рачуноводствених стандарда и принципа опрезности и прошле године нас је приморало да дио негативних ревалоризационих резерви признамо на терет расхода у билансу успјеха.

Тај отпис се односи на предузећа код којих је отворен стечај и гдје су очекивања да ће доћи до стечаја.

Од оснивања ПРЕФ-а до сада укупан износ отписа по овом основу је 34,9 милиона конвертибилних марака.

Резултата ПРЕФ-а не би било да нема свакодневног залагања запослених у Друштву за управљање ПРЕФ-ом.

Наш тим је и у отежаним условима рада због пандемије у потпуности одговорио свим оперативним и развојним изазовима.

Знања, звања и вјештине свих садашњих и бивших запослених су уткани у све инвестиционе одлуке, заступање ПРЕФ-а на сједницама скупштина акционара и процјени вриједности финансијских инструмената.

Такође, свјесни смо повјерења које су нам указали Влада Републике Српске и наш оснивач – Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

Поносни смо на сарадњу с њима и трудимо се да оправдамо повјерење које нам је указано.

Настојаћемо да и даље унапређујемо добре односе са домаћим и међународним финансијским институцијама, домаћим и страним инвеститорима те с предузећима из нашег портфеља с циљем остварења што бољих резултата.

На овај начин ћемо створити још квалитетнији портфељ, чиме ћемо наставити да осигуравамо редовне приливе новца за измирење свих тренутних и процијењених будућих обавеза које Фонд има.

Милош Грујић