Prirodna bogatstva države Kongo – Blagodat ili prokletstvo

Mineralne sirovine mogu, ali  ne moraju uticati na životni standard u zemlji u čijoj utrobi se nalaze.

Isto tako, proizvodnja mineralnih sirovina može, ali ne mora, imati izvanredan uticaj na uspostavljanje i održavanje ekonomije zemlje i dinamičan privredni razvoj.

Demokratska Republika Kongo se smatra jednom od najbogatijih zemalja svijeta u pogledu posjedovanja različitih rudnih nalazišta (koltana, kobalta, litijuma, bakra, dijamanata, žive, zlata, ugljovodonika)

Međutim, prirodna bogatstvo Konga u ovom slučaju ne samo što nisu uslovila povećanje životnog standarda stanovništva, već su dovela i do oružanih sukoba i ekonomskog sunovrata, za razliku od Japana koji nema sirovine, ali ima visok životni standard (vidjeti grafikon), a Japanci žive u miru.

Glavni razlog sukoba u Kongu  je bio borba za kontrolu nad rudnicima koltana.

Šta je koltan?

Koltan je mineralni koncentrat koji kao osnovne korisne mineralne komponente sadrži minerale niobijuma (kolumbijum) i tantala.

Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika

(u međunarodnim američkim dolarima mjereno paritetom kupovne  moći)

Izvor: IMF, WEO, april 2021.

Glavna primjena tantala je proizvodnja kondenzatora bez kojih ni jedan uređaj počevši od automobila, telefona, računara pa sve do medicinskih uređaja ne bih mogao funkcionisati.

Eksploatacija koltana (i  kobalta) se vrši uz prinudno oduzimanje poljoprivrednog zemljišta lokalnog stanovništva  na čijoj eksploataciji često rade  maloljetne osobe i žene.

Velike svjetske kompanije te sirovine koriste za proizvodnju svojih finalnih proizvoda.

Ovo je eksteman primjer kako zemlja bogata resursima ima vrlo nizak životni standard, a zemlja bez  sirovina visok (Japan).

Ne samo da je BDP po glavi stanovnika u Japanu 40 puta viši nego u Kongu (40.000 USD : 1.000 USD), već je i za 30 godina (2020 – 1990)  BDP po stanovniku u Japanu porastao za petinu (+22%) a u Kongu se skoro prepolovio (-46%).

Bogatstvo jedne zemlje kako sa mineralnim tako i sa bilo kojim drugim prirodnim resursima potencijalno može, ali ne mora, uticati na povećanje materijalnog blagostanja njenih stanovnika.

Bogatstvo sirovinama je istovremeno i blagodat i prokletstvo.

Aleksandar Slavnić, master geolog