Realni BDP Srbije – Realna slika

Srbija je u zadnjih 20 godina prošla kroz velike ekonomske promjene vidljive u kretanju realnog bruto domaćeg proizvoda.

Realni BDP se dobije tako što se jedna godina uzme za baznu, pa se cijene  iz te bazne godine (u Srbiji je to 2015.godina) primjene na proizvode i usluge (nominalni BDP) proizvedene u prethodnim i narednim godinama (vidjeti grafikon).

Tako dobijene vrijednosti BDP-a predstavljaju realni BDP i pošto su sve godine svedene na cijene u jednoj, baznoj, godini realni BDP u različitim godinama je uporediv.

Uporedivost podataka omogućava izračunavanje stopa rasta realnog BDP-a i njihovo upoređivanje za pojedine  godine ili za duže vremenske periode.

Realni BDP Srbije 

(u milionima dinara)

Izvor: Narodna banka Srbije.

U  2020.godini realni BDP Srbije smanjen je za svega 1% i to predstavlja ogromni uspjeh iza kojega stoje izuzetno aktivna fiskalna i monetarna politika Vlade Srbije i Narodne banke Srbije tokom pandemije.

Realni BDP eurozone (zemlje u kojima je euro zakonsko sredstvo plaćanja) se za proteklih godinu dana smanjio za 6,5% , a u zemljama EU za 6,1% i tim je uspijeh Srbije  još veći.

U eurozoni je najgore prošla poznata dužnička trojka Španija, Italija i Grčka čije je BDP pao u prosjeku za 9%, a najbolji rezultat  je  ostvarila Irska, čiji je BDP porastao za 3,4%.

Od 2012.godine, dakle za 8 godina (2013 – 2020) BDP Srbije je porastao  za  17,3%, što se za razliku od ostvarenog rezulata u 2020.godini ne može označiti kao uspijeh, jer je prosječna godišnja stopa rasta u ovome osmogodišnjem periodu bila svega oko 2%.

Prethodno pomenuta država Irska je u istom tom periodu rasla po prosječnoj godišnjoj stopi od 8%, iako se radi o izuzetno razvijenoj ekonomiju.

Razvijene  ekonomije (poput Irske) u odnosu na nerazvijene ekonomije (poput Srbija) imaju u prosjeku daleko niže stope ekonomskog rasta i zato je prosječni rast Srbije od 2% izuzetno  skroman rezultat.

Ako Srbija želi naprijed mora se  uvijek porediti sa najboljim (Irska) i učiti od takvih zemalja kako bi ostvarila  još više stope ekonomskog rasta.

Pomaže i  poređenje sa najgorima (Španija, Italija i Grčka) kako bi se izbjegle greške koje prave ili koje je pravila, ova grupacija zemalja.

Jedino realni BDP izražen u nacionalnoj valuti daje uvijek pravu i realnu sliku ekonomskog rasta jedne ekonomje.

mr Nebojša Balaban