Devizni kurs konvertibilne marke u odnosu na euro – Sveta krava

Niko se više u Bosni ne sjeća kada je posljednji put neki bosanski ekonomista pomenuo devizni kurs  KM u odnosu na EUR (1 EUR = 1,955830 KM)  i postavio pitanje opravdanosti, ispravnosti i realnosti postojećeg nivoa deviznog kursa.

Obično se u  religijskim stvarima operiše sa dogmama, tj. sa učenjima koja se uzimaju zdravo za gotovo i to bez bilo kakvog provjeravanja bilo kakvih činjenica, a BiH je otišla i nekoliko koraka dalje …

Tokom proteklih 25 godina ponekad se znalo desiti da se u javnosti  i pojavi poneka rasprava i zapitanost na ovu temu, ali se pretežno devizni kurs KM u odnosu na EUR tretirao kao „sveta krava“.

U Indiji je zaštićena životinja krava, u nju se ne smije dirati, a u BiH  je “sveta krava” devizni kurs i u njega se ne smije dirati.

Ovakav neracionalan stava  prema deviznom kursu se  može zaista racionalno, jednostavno i ekonomski objasniti.

Oko polovine bankarskih kredita u BiH ima deviznu klauzulu i svaka devalvacija, pomjeranje kursa prema gore, bi povećala vrijednost dugova u konvertibilnim markama, poput istovjetnog ponašanja u kreditima sa deviznom klauzulom u švajcarskim francima, a nakon toga bi usljedio ekonomski haos.

Takođe, ogroman dio depozita banaka je u eurima, ili ima deviznu klauzulu,  a tu je i spoljni dug BiH koji je u stranoj valuti.

Iz grafičke ilustracije salda u spoljnoj trgovini (izvoz minus uvoz) se vidi ogroman i višegodišnji deficit u spoljnoj trgovini, pa se možda treba zapitati nije li ova očigledna disproporcija posljedica fiksnog deviznog kursa?

Ako KM oslabi u odnosu na euro i pomjeri se sa 1,95 KM, na npr. 4 KM za euro, izvoznici postaju likvidniji, uvoz je duplo skuplji, a deficit u spoljnoj trgovini bi zbog rasta izvoza i pada uvoza trebao biti manji (ovo je krajnje pojednostavljeno objašnjenje teorijskog uticaja devalvacije na spoljnu trgovinu, a praksa je uvjek drugačija i  složenija od teorije).

Sljedeće pitanje koje možemo sebi postaviti glasi: “Da li je fiksni devizni kurs osnovni uzrok dugoročnog  deficita u spoljnoj trgovini i da li je sudbina bosanske ekonomije stalno značajno viši uvoz od izvoza?

Na kraju 2020.god. BiH je u deficitu  od 6,3 milijarde, a za 16 godina bosanski kumulativni deficit u spoljnoj trgovini je 122 milijarde KM (za toliko je uvoz veći od izvoza).

Saldo u spoljnoj trgovini BiH (izvoz minus uvoz)

(u milijardama KM, 2005 – 2020.)

Izvor: Agencija za statistiku BiH.

Ako je odgovor na postavljena pitanja pozitivan, onda je ekonomija BiH u režimu fiksnog deviznog  kursa  programirana da bude izuzetno loša  i sve lošija?

Devizna  klauzula kao  objektivna prepreka  za devalvaciju (smanjenje vrjednosti kursa KM u odnosu na euro, npr. umjesto 1:1,95 postavljanje kursa na 1:4) ne treba biti brana za otvaranje rasprave na temu poželjne visine deviznog kursa.

Uticaj deviznog kursa na spoljnu trgovinu neće iščeznuti ako devizni kurs tretiramo kao svetu kravu i  štitimo ga kao kakvu dogmu.

Ako je trajna  posljedica fiksnog deviznog kursa u BiH trajni deficit u spoljnoj trgovini, treba li ponovo početi razmišljati o deviznom kursu, o njegovoj visini i realnosti?

Evropska centralna banka nije odlučila da fiksira devizni kurs eura u odnosu na bilo koju nacionalnu valutu.

Devizni kurs eura pliva/fluktuira u odnosu na skoro  sve valute, a BiH je odlučila da kurs konvertibilne marke fiksira u odnosu na euro.

Plivajući ili fluktuirajući devizni kurs imaju  Hrvatska , Srbija i Albanija, a imaju ga i Rusija, SAD, Velika Britanija, Poljska, Češka i masa drugih država.

Prelazni oblik od fiksnog ka fluktuirajućem kursu je uvjek devizni kurs koji se kreće u nekom rasponu  u odnosu na neki središnji kurs i o tome bi bosanska ekonomska politika trebala početi razmišljati, ako želi da preko deviznog kursa pokuša smanjiti uvoz i povećati izvoz.

U ekonomskoj teoriji uvijek postoji neki ravnotežni devizni kurs koji izjednačava  izvoz i uvoz, a u ekonomskoj praksi traganje za takvim kurs predstavlja osnovni cilj i ideal ekonomske politike.

Ekonomska politika je dio jedne  šire, društvene, politike, a društvo isto kao i čovjek umire i prije smrti ako izgubi svoje ideale.

Bife.ba