Neizvjesnost i krediti – Uši zeca i noge srne

Da li su banke pooštrile kriterijume za davanje kredita ili se možda smanjuje tražnja za kreditima je neizvjesno, ali ono što je izvjesno  da već dva mjeseca uzastopno krediti banaka u BiH skoro i da ne rastu.

Na julskim podacima smo pokazali da krediti privatnim firmama padaju, a sada tu karakteristiku počinju ispoljavati i krediti naših banaka u cijelini (vidjeti grafikon).

U julu su ukupni krediti banaka porasli za 0,1% u odnosu na jun.

U avgustu su ukupni krediti banaka porasli za 0,1% u odnosu na jul.

Pošte se kreditni rast mjeri u brojkama koje se nalaze sa desne strane zareza, krediti očigledno ne rastu već 2 mjeseca uzastopno, tako da je nivo  kredita skoro jednak onome u junu (crveni krug na grafikonu).

Usporavanje kreditne aktivnosti u BiH se može objasniti rastom neizvjesnosti u pogledu razvoja globalne ekonomije.

Očekuje se da će američka centralna banka sljedeće godine početi podizati kamatne stope, što će pojačati pritisak na eurozonu i Evropsku centralnu banku da poveća kamatne stope, a onda do povećanja kamatnih stopa mora doći u BiH.

Cijene trajnih potrošačkih dobara rastu, kao i cijene sirovina, pa u očekivanju njihovog pada i firme i domaćinstva odlažu investicije i potrošnju – i u krajnjoj liniji tražnju za kreditima.

I bosanske banke i njihovi potencijalni klijenti, tražioci kredita, posmatraju šta se dešava u novom talasu napada Covid – 19.

U posljednje dvije nedjelje neizvjesno je bilo i kako će se razriješiti drama na sjeveru Kosova, a tu je i sveprisutna i uvijekprisutna napeta i velika  konfliktna društvena scena u maloj Crnoj Gori.

Krediti banaka u BiH

(u milijardama KM)

Izvor: www.cbbh.ba

Međutim, postoje li neki isključivo domaći, naši, bosanski, faktori kreditnog zastoja, koji uopšte nisu vezani za svjetsku neizvjesnost ili pandemiju?

Za kapital i novac generalno, se obično kaže da je vrlo obazriv, proračunat i da najčešće ima uši zeca i noge srne.

23.jula ove godine Visoki predstavnik za BiH je donio Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovina.

Strana koja pravno osporava ovu radnju se odlučila da djelimično, ili u potpunosti, smanji svoje učešće u vršenju državne zakonodavne i izvršne vlasti, kao i da generalno isto učini u svim državnim ustanovama.

Porušeni su i neki drugi, društveni, ekonomski i ljudski, mostovi.

Politička neizvjesnost je proizvela ekonomsku neizvjesnost čiji je najočigledniji primjer bila neizvjesnost oko isplate plata državnim službenicima BiH.

Ta neizvjesnost je pozitivno razriješena tek prije nekoliko dana, ali pretvaranje neizvjesnosti u izvjesnost, su prethodila skora dva mjeseca očekivanja da li će ili neće biti usvojena odluka o privremenom finansiranju institucija BiH.

Na ionako lošu bosansku ekonomiju dodata je ogromna neizvjesnost u pogledu buduće likvidnosti hiljade zaposlenih u institucijama BiH, a to je moralo uticati i na spremnost banaka da ponude kredit, kao i volju fizičkih i pravnih lica da zatraže kredit.

Pošto poslovne odluke donese ljudi, rast neizvjesnosti utiče suzdržano na ponašanje svih poslovnih subjekata

Kod ogromne većine ljudi neizvjesnost prozvodi strah, a on zaustavlja donošenje one vrste odluka koje mijenjaju postojeće stanje i zato ljudi postaju oprezniji i suzdržaniji.

Možda je ta vrsta opreznosti i suzdržanosti  jedan od razloga zbog kojih je kreditni rast u avgustu 0%, a isti toliki je bio u julu?

Svojim odlukama organi zakonodavne i izvršne vlasti mogu, do određene mjere, uticati na stepen neizvjesnosti.

Neizvjesnost dalje utiče na kreditnu aktivnost, pa samim tim i na opštu ekonomsku aktivnost.

Uticaj odluka organ zakonodavne i izvršne vlasti na ekonomiju može biti pozitivan, neutralan i negativan.

Bife.ba