Banke i privreda – Zajednička sudbina

Banke u  većem djelu svijeta, a djelimično i u BiH, nisu baš omiljene kod jednog  djela stanovništva i firmi, koji moraju sa njima sarađivati.

Zamjera im se navodna stalna i prevelika profitabilnost, koja je u suprotnosti sa kretanjima u privredi, ali podaci za BiH pokazuju potpuno suprotno (vidjeti grafikon).

Privatne banke su u najvećem djelu posmatranog  perioda djelile sudbinu ekonomije BiH i pokazalo se da kao i državne banke nekada (2000 – 2002.) mogu poslovati sa gubitkom.

Od 2003. do 2007.god. u BiH rastu zajednički i ekonomija i banke.

U 2009. god. prvo pada ekonomija, a u narednoj godini banke.

Do sloma banaka  u BiH, mjereno poslovnim rezultatom, dolazi u 2010. god., kada je  bankarski sektor  ostvario gubitak od 124 miliona  KM, a to u odnosu na kapital banaka daje  povrat na kapital od -5,5%.

Banke i privreda u BiH

Izvor: CBBiH. Napomena: Povrat na kapital je definisan kao neto dobit u  odnosu na prosječan dionički kapital banaka.

Uslijedile su za banke loša 2013.god. (u prethodnoj godini je stopa rasta realnog BDP-a bila negativna), kao i povrat na kapital od svega  2% u 2015.god.

Zahvaljujući snažnom  kreditnom rastu od 2016.god. do 2019.god. banke su u BiH  profitabilne sa prosječnim  godišnjim povratom na kapital od 9,4%, a jedan dio profita ostaje u BiH to jest u bankama koje su u domaćem vlasništvu.

Ovaj četvorogodišnji period je obilježen umjerenim rastom privrede BiH  i smanjenjem stope nezaposlenosti što  se pozitivno odrazilo na profitabilnost banaka.

Banke, privreda i stanovništvo u BiH imaju zajedničku sudbinu, a izuzetak je smo 2020.god. kad je privreda potonula, a banke porasle.

Prošle godine  realni BDP BiH je smanjen za 3,2%, a neto profit banaka u odnosu na kapital je bio 6%.

Razloge razmimoilaženja u performansama  privrede i banaka treba tražiti  u prinudnom zaustavljanju pojedinih djelatnosti sa jedne strane i neometanom radu banaka sa druge strane.

Odlukom vlade i parlamenta, a i zbog same prirode krize i globalnog zatvaranja, pandemija je u većoj mjeri pogodila realni od finansijskog sektor, pa zaključak o zajedničkoj sudbini banaka i privrede ostaje i dalje na snazi.

mr Nebojša Balaban