Prognoza rasta realnog BDP-a BiH u 2021. – MMF rekao svega 2,8%?

MMF je oktobru ove godine prezentovao prognozu rasta svjetske i svih nacionalnih ekonomija.

Ukupni svjetski BDP će u 2021.god. porasti za 6% (2021/2020.god.).

Srbija se nedavno pohvalila da je MMF korigovao prognozu rasta Srbije za 2021.god. i da je sada njen očekivani rast 6,5%.

I ostale zemlje na području bivše Jugoslavije će po ovoj prognozi imati približno iste stope rasta kao i Srbija, a izuzetak su u manjoj mjeri Makedonija, a u najvećoj mjeri Bosna i Hercegovina.

MMF očekuje da će rast realnog BDP-a BiH u 2021. god. biti 2,8% (vidjeti grafikon).

Da li se mi u BiH trebamo složiti sa prognozom koju je MMF saopštio u vezi rasta naše ekonomije i konstatovati da je MMF rekao svega 2,8%, iako će sve ostale  ekonomije u okruženju rasti značajno više?

Mi smatramo da je MMF podcjenio ekonomski rast BiH u 2021.god.i prezentujemo svoju, vrlo jednostavnu, prognozu.

Rast realnog BDP-a u 2021.god. prema prognozi MMF-a iz oktobra 2021.god. (u %)

Izvor: MMF, oktobar 2021.god.

Polazimo od logičkog stava da između BiH i svjetskog prosjeka (6%) kao i između BiH i njenog neposrednog okruženja (Hrvatska i Srbija) ne može postojati tako velika razlika u očekivanom ekonomskom rastu u 2021. god.

U prvom kvartalu 2021. god. BDP BiH je porastao za 1,5% na godišnjem nivou.

U drugom kvartalu, usljed djelovanja efekta niske baze, rast je 11,9%.

Djelovanje efekta niske baze očekujemo i u drugoj polovini ove godine, jer su i u drugoj polovini prošle godine zabilježene izuzetno negativne stope privrednog rasta.

U trećem kvartalu prošle godine realni BDP BiH je smanjen za 6,2%, a u četvrtom za 3,8%.

Očekivani rast u trećem i četvrtom kvartalu ove godine će biti visok poput onoga u drugom kvartalu, ali ipak nešto niži (efekat niske baze slabi).

Iz toga razloga se ostvareni ekonomski rezultati u prvom pologodištu 2021.god. mogu približno projektovati i na druga polugodište 2021. god., pa i na cijelu 2021.god.

Prosječna stopa rasta realnog BDP-a za prva dva kvartala izračunata kao prosjek ostvarenih stopa rasta u prvom i drugom kvartalu je 6,7% ((1,5% + 11,9%)/2).

Kada se vrijednost ostvarenog BDP-a u prvom polugodištu tekuće godine (16,18 milijardi KM) uporedi sa vrijednošću ostvarenog BDP-a u prvom polugodištu prošle godine (15,12 milijardi KM) dobije se očekivani rast realnog BDP-a od 7%.

Između 6,7% i 7% biramo prvu vrijednost i to je naša prognoza.

Za oko pola godine će Agencija za statistiku BiH objaviti informaciju o rastu realnog BDP-a  BiH u 2021.god. i tada će se znati koja prognoza je preciznija 2,8% ili 6,7% i ko je manje pogrješio, MMF, ili Bife.

Bife