Ukupan dug Republike Srpske – Visok ili nizak

Kretanje ukupnog duga Republike  Srpske  tokom zadnjih 16 godina pruža značajne informacije o  ekonomskim ciklusima kroz koje je prošla Republika Srpska i pomaže da se  u retrospektivi sagleda njegova dinamika.

Prvi ciklus traje do 2008. god., a period 2005  – 2008.god. je obilježen  visokim stopama ekonomskog rasta i padom javnog duga u  odnosu na BDP (vidjeti grafikon).

Sa 58,7% % BDP-a (2005.god.) javni dug je pao na 40% BDP-a (2008. god.),  a apsolutna vrijednost ukupnog duga, 3,34 milijarde KM (2005.)  i 3,42 milijarde KM (2008.) skoro da nije mjenjana.

Ekonomski rast u ovome četverogodišnjem razdoblju (2005 – 2008.) nije ostvarivan pomoću rasta ukupnog duga.

Ukupan dug Republike Srpske  *

Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srpske.* Napomena: Za 2021.godinu procjena ministarstva.

Od kraja 2008. god. (globalna finansijska kriza) ekonomski rast u Srpskoj je ili negativan, ili izuzetno nizak, a ekonomija Srpske funkcioniše u uslovima stalno rastućeg ukupnog duga.

Na  kraju razdoblja/ciklusa , 2009 – 2016.god.  ukupan dug je 56,5% BDP-a   i u ovome periodu on je apsolutno povećan za  2 milijarde KM u odnosu na  kraj 2008.g., te iznosi 5,44  milijardi KM (2016.god.).

Slijede tri relativno dobre  godine (2017 – 2019.god.)  u kojima se ukupan dug spušta ispod 50% BDP-a, a njegova apsolutna vrijednost ostaje na nivou od 5,4 milijardi KM (2019.god.).

Korona  (2020 – 2021.) obara ekonomski rast i  podiže ukupan dug, pa je  u junu. 2021.god. on  6,3 milijarde KM ili 54,5%  od očekivanog BDP-a u 2021.god.

Pandemija je dodala na ukupan dug Srpske oko 900 miliona KM.

Od 2005 god. do 2021.god. ukupni dug Republike Srpske je povećan za 3 milijarde KM, a nominalni BDP Republike Srpske za 5,9 milijardi KM.

Silnim brojkama koje smo iznijeli (od kojih boli glava autora, a  kamoli revnosnog čitaoca ovoga teksta) treba dodati i informaciju da je krajem septembra 2021.god. ukupan dug  za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH bio 6 milijardi KM (metodologija izračunavanja ukupnih dugova entiteta nije ista).

Da li je ukupan dug Republike Srpske visok ili nizak i da li  je potrošnja javnih sredstava u  ova četiri ekonomska ciklusa kroz koja je prošla Republika Srpska bila racionalna i efikasna, treba cijeniti i u odnosu na činjenicu da  je BDP Federacije Bosne i Hercegovine za duplo veći od BDP-a  Republike Srpske.

Bife.ba