Kapital banaka – Zaštita povjerilaca

Banke  se razlikuju  od firmi iz ostalih, nefinansijskih, branši po tome što se u ogromnoj mjeri finansiraju tuđim izvorima finansiranja, a sopstveni izvori  finansiranja (kapital) čine daleko manji izvora finansiranja poslovne aktivnosti.

Kod firmi koje ne pripadaju finansijskom sektoru u pravilu odnos obaveza i kapitala je najčešće u prosjeku pola pola, a postoje i firme u kojima je kapital 80%, pa i više u odnosu na ukupne izvore finansiranja.

U junu ove godine na akcionarski  i ostali kapital je u bankama sa sjedištem u Republici Srpskoj odlazilo 12,2% ukupne pasive banaka (vidjeti grafikon),  a na nivou cijele Bosne  i Hercegovine nešto malo više (13%).

Kapitalu se mogu dodati i rezerve pa se dobija bilansna stavka koja se zove ukupan kapital i rezerve.

Što su veći kapital i rezerve banake njeni deponenti i povjerioci su sigurniji  pošto gubitak prvo mora pojesti  kapital i rezerve da bi stigao do, sa aspekta banke, tuđih izvora finansiranja (depoziti, uzeti krediti i ostale obaveze banaka).

Smisao kapitala i rezervi banaka je da na sebe prime teret velikih i neočekivanih gubitaka, dok redovni prihodi služe za pokriće očekivanih gubitaka  i redovnih troškova.

Nedavno je objavljena informacija da je jedna banka sa sjedištem u Republici Srpskoj izgubila prvostepenu presudu i da joj je nepravosnažnom presudom naloženo da isplati 256 miliona  KM 

Kapital u pasivi banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj

Izvor: www.cbbh.ba.

Udio  kapitala i  rezervi  u aktivi banke je  16,4% i toliki može biti gubitak banke, a  da ne našteti niti jednom povjeriocu banke.

Kapital banke  sačinjen po propisima regulatora, stopa regulatornog kapitala, je 24% i daleko je iznad propisanih 12%,  pa se ova banka može smatrati nadprosječno kapitalizovanom.

Kapital i rezerve banke su 265 miliona KM, samo su malo više od presuđenog iznosa i kada bi drugi stepen potvrdio presudu prvog stepena banka bi ostala skoro bez kapitala, ali povjerioci banke ne bi bili ugroženi  (posmatrano sa aspekta bilansa).

Ovakav krajnje negativan razvoj događaja bi bio vrlo loš po banku,  ali i izuzetno nepovoljan po bankarski sektor Republike Srpske, sa obzirom da je aktiva banake oko 17% aktive svih banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj (1,6 milijardi KM).

Iz bilansa banke na dan 30.jun 2021. se vidi da banka nije predvidila gubitak parnice i da su rezervisanja za sudske sporove izuzetno niska (1,5 miliona KM).

Od drugostepenog  suda zavisi kako će se ova parnica završiti, a od banke je zavisilo kolika će biti stopa kapitalizacije.

Banka je svojom poslovnom politikom zaštitila povjerioce, a na sudu je da zaštiti pravni  poredak.