Emisija akcija Hidroelektrana na Trebišnjici a.d. Trebinje – Potencijalna velika matura

Vrlo je vjerovatno da će se investitori na bosanskohercegovačkom tržištu akcija uskoro naći na ispitu zrelosti.

Ovu vrstu potencijalne velike mature vezujemo za najavljenu emisiju akcija Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje (HETR), od koje su akcionari trenutno odustali, ali  o kojoj u ovome tekstu pišemo kao da će se desiti  u bliskoj budućnosti.

Postojeći vlasnici HETR-a će imati opciju da kupe akcije srazmjerno učešću u vlasništvu, konačani sud o cijeni po kojoj će akcije biti  emitovane će dati regulator finansijskog tržišta (Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske).

Teorijski, moguće je da postojeći vlasnici HETR-a otkupe sve akcije, međutim to je malo vjerovatna opcija, jer uvijek postoje vlasnici akcija koji odustaju od prava preče kupovine, kao što i postoje vlasnici koji uopšte ni ne znaju da imaju pravo preče kupovine.

Nakon što dio postojećih vlasnika iskoristi pravo preče kupovine procjenjujemo da bi na tržištu moglo ostati između 5%  i 10% akcija koje će biti ponuđene ostalim investitorima po emisionoj cijeni i iznad nje.

Cijena akcija Hidroelektrana na Trebišnjici a.d. Trebinje (u KM)

13.5.2008 – 14.1.2022.

Izvor: Banjalučka berza.

Kako je veličina emisija 435 miliona akcija u slobodnoj prodaji bi se moglo naći između 22 miliona akcija i 43 miliona akcija (prilikom ove  procijene nismo uzeli u obzir očekivane promjena Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske).

Za razvoj tržišta akcija u Bosni bi bilo krajnje povoljno ako bi se za kupovinu ovih akcija, u eventualnoj slobodnoj prodaji, nadmetale Elekroprivreda Srbije, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo i Elektroprivreda  HZ HB d.d. Mostar, jer bi se na taj način pored tri referentne cijene akcija HETR-a (vidjeti grafikon) iskristalisala i četvrta, pored već postojeće pete referentne cijene.

Prva referentna cijena (crvena linija) se se formirala godinama i mjesecima unazad na nivou od 0,2 KM.

Bez obzira što je cijena kaktkad padala i ispod 0,2 KM, ovom nivou cijene tržište daje podršku počevši od maja 2008. godine kada je cijena formirana na nivou iz prve trgovine  akcijama HETR-a (oktobar 2005, 0,93 KM).

Druga referentna cijena (crna tačkast linija) je referentna cijena formirana na nivou od 0,29 KM, pošto predstavlja prvu cijenu koja je bila ponuđena postojećim vlasnicima HETR-a u okviru realizacije prava preče kupovine.

Skupština akcionara HETR-a je krajem januara ove godine odbila prijedlog da se emisija izvrši po cijeni od 0,29 KM.

Treća referentna (zelena linija) cijena je formirana na nivou od oko 0,4 KM i to je nivo na kojem je tržište povremeno davalo otpor ili padu cijene, ili rastu cijene.

Četvrta referentna cijena će biti formirana u trgovini akcija nakon iskorištavanja prava preče kupovine.

Ako elektroprivrede sa područja Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine budu investirale u akcije HETR-a formirana cijena će biti i polazana cijena za svaki naredni promet ovih akcija.

Peta referentna cijena je trenutna knjigovodstvena vrijednost akcija HETR-a  od 2,38 KM (nije prikazana na grafikonu).

Ovom emisijom investitori na tržištu akcija Bosne i Hercegovine prolaze kroz svojevrsni ispit zrelosti.

Potencijalna emisija kroz uspostavljanje prije svega primarne referentne cijene akcije, koja je jednaka cijeni po kojoj će se odvijati pravo preče kupovine, stvara uslov za novi početak u razvoju tržišta akcija na Banjalučkoj berzi.

Ako ova ponuda akcija položi veliku maturu, istovjetan koncept emisije akcija treba primjeniti i na sve ostale akcije iz elektroenergetskog sektora Republike Srpske.

Tržište akcija u Bosni i Hercegovini ima izvanrednu šansu da dobije novi, izuzetno kvalitetan, tržišni materijal sa tačno utvrđenim referentnim cijenama koje omogućavaju dalje aktivno trgovanje akcijama.

Bosna i Hercegovina može da na jednom izuzetno značajnom poslovnom pothvatu okupi na jednom mjestu investitore iz sva tri konstitutivna naroda kao i sve ostale bh. građane, ali i strance (strane investicione fondove i investitore iz Srbije i Hrvatske).

Novi početak za tržište akcija može biti i prilika i za novi početak bh. društva i ekonomije Bosne i Hercegovine.