Dividendna stopa – Smiješno mala?

Za donošenje bilo koje investicione odluke ključno pitanje je kolika je zarada na toj investiciji.

Kada se zarada uporedi sa ulaganjem (investicijom) dobije se nešto što se može nazvati stopa zarade.

Ako se upoređuje ostvarena neto dobit sa kapitalom firme govorimo o profitnoj stopi.

Stavljanje kamate u odnos sa iznosom štednje formira kamatnu stopu.

A ako se isplaćena divideda, kao prinos od vlasništva nad akcijom, stavi u odnos sa cijenom po kojoj je akcija kupljena, dobijamo nešto što se zove dividendna stopa (ili stopa dividende).

Na taj način, dva oblika investicija ili imovine koja se razlikuju (npr. štedni ulog i akcija) dobijaju nešto čime se mogu upoređivati.

Na grafikonu je prikazana dividenda koju su Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje isplatile, kao i dividendna stopa.

Dividendnu stopu smo izračunali tako što smo dividendu stavili u odnos sa cijenom iz posljednje trgovine kojom se sticalo pravo na prisvajanje dividende.

Dividenda i dividendna stopa na akcije Hidroelektrana na Trebišnjici a.d. Trebinje

Izvor: BLSE (Obradio Bife.ba). Na x osi je datum presjeka prava na dividendu.

Iako je isplaćena dividenda smiješno mala, dividendne stope su u pojedinim godinama izuzetno visoke.

Prva dividenda koju je isplatio HETR (2008) iznosila je 0,0061 KM, ali i tako niska dividenda  u poređenju s cijenom (1,6 KM) daje dividendnu stopu  0,4%.

Uvijek je bolje zaraditi nešto nego  ništa.

Upoređivanjem dividende sa cijenom akcije dobijamo podatak da je u 2010. god. isplaćena dividenda od čak 5,7%, a da je u posljednjoj godini u kojoj je isplaćena dividenda (2017) dividendna stopa bila 1,2%.

Upoređivanjem dividendne stope sa kamatnom stopom dva različita oblika imovine se svode na zajednički imenitalj, iako razlike u npr. štednom ulogu i akciji i dalje ostaju.

Jedan od načina šireg prihvatanja akcija kao oblika imovine u zemljama Zapadnog Balkana u kojima su tržišta akcija i poslije 20 godina života u kapitalizmu i dalje nerazvijena jeste njihovo poređenje sa štednim ulozima.

Ako se zarada na nešto što ne razumije svako (akcija) uporedi sa zaradom na nečem što razumije svako (štedni ulog) broj investitora na tržištu akcija će se povećati.

Više investitora daje veću likvidnost tržištu akcija.

Što je likvidnost tržišta akcija veća cijena akcija će preciznije održavati tekuću i očekivanu profitabilnost akcionarskih društava.

Dividenda može biti zamjena za kamatu.