Inflacija u Bosni i Hercegovini u 2021. – Sviđalo se to nekom ili ne

Ova godina, a sigurno i sljedeća, će proteći u znaku inflacije, pa bi informacija o načinu izračunavanja inflacije u BiH mogla biti vrlo korisna.

Agencija za statistiku BiH je 2015.godine provela anketu o potrošnji domaćinstava u BiH, a rezultati te ankete se primjenjuju u izračunavanju inflacije od janura 2018.godine.

Na bazi ankete određeno je učešće pojedinih grupa proizvoda (ili odjeljaka) u ukupnoj potrošnji domaćinstava (vrijednost pondera se može korigovati u zavisnosti od kretanja cijena u prethodnoj godini).

Srazmjerno utvrđenom učešću svakoj grupi proizvoda dodijeljen je koeficijent ili ponder, a njihov ukupan zbir je naravno 100.

Sva dobra i usluge koje troše domaćinstva su podijeljena u 12 grupa ili odjeljaka.

Najveći ponder je dodijeljen odjeljku „hrana i bezalkoholna pića“, a potom slijedi odjeljak „stanovanje, voda, energija i plin“ i odjeljak „prevoz“.

Ove tri odjeljka čine 61% ukupne potrošnje domaćinstava u BiH.

Prema anketi iz 2015. prosječno domaćinstvo na obrazovanje izdvaja manje od 1% ukupne potrošnje.

Na „zdravlje“ u strukturi potrošnje odlazi 5%, a približno isto i na „alkohol i duvan“, a ostali odjeljci su ili iznad ili ispod ove vrijednosti.

Ponderi za pojedine grupe proizvoda (odjeljke) u strukturi indeksa potrošačkih cijena

(2015.godina)

Izvor: BHAS

Kada se metodom uzorka  evidentiraju cijene u svakom od ovih 12 odjeljaka, one su upoređuju sa cijenama u prethodnom mjesecu ili u istom mjesecu prethodne godine.

Na ovaj način dobijene promjene u potrošačkim cijenama po pojedinim odjeljcima se množe sa dodjeljenim ponderima i zbrajaju i tako se dobija ukupna inflacija, ili ukupna promjena potrošačkih cijena u odabranom periodu.

Pored izračunavanja mjesečne inflacije (tekući mjesec u odnosu na prethodni mjesec) i godišnje inflacije (mjesec tekuće godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine) računa se i prosječna godišnja inflacija, kao prosjek godišnjih inflacija za svih 12 mjeseci u godini (ili za manji broj mjeseci, ako godina nije završena).

Ova, prosječna godišnja inflacija, uzima se za stopu inflacije u posmatranoj godini.

Slagao li se neko sa tim ili ne, sviđalo se to nekom ili ne, ovako izračunata prosječna godišnja inflacija u BiH  u 2021. godini je bila samo 2%.

To je zvanični podatak, koji je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i koje su preuzele sve ostale, domaće i strane institucije.

Većina čitaoca ovoga teksta će se vjerovatno smatrati da je inflacija u 2021. bila mnogo veća od 2%  i da je vrijednost decembarske inflacije od 6,4% (decembar 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine) mnogo bliža stvarnoj prosječnoj godišnjoj inflaciji u 2021, ali zvanična statistika takav stav odbacuje.

Inflacija u 2021. godini u BiH je bila 2%, iako je decembarska inflacija 6,4%.