Kamatna stopa na javni dug Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske – Kao nebo i zemlja

Razlika u fiskalnoj  poziciji  entiteta u BiH traje već godinama, a u 2022. ona se pojačava, međutim ta razlika kao da nije  dovoljna da pokrene ekonomske reforme u Republici Srpskoj, a ni da stvori motiv za raspravu na ovu temu.

FBiH je zadnji trezorski zapis emitovala polovinom prošle godine (vidjeti grafikon), a njena potreba za  finansiranjem budžetskih rashoda kroz zaduživanje bila je izuzetno niska, što je prouzrokovalo otkazivanje nekoliko emisija, ne samo trezorskih zapisa nego i obveznica.

Emisija FBiH  iz juna 2021. izvršena je po negativnoj  kamatnoj stopi (-0.002%),  što ima ekonomsku logiku  s obzirom da je naknada na sredstva iznad  obavezne rezerve koju banke drže  kod Centralne  banke BiH negativna i u junu prošle godine iznosila je -0.6%.

Da bi  smanjile  trošak kojem se izlažu ako na računu kod CBBiH  drže više novčanih sredstava nego što su u obavezi, pojedine banke, vjerovatno sa sjedištem u FBiH, spremne su da posude novac budžetu FBiH i  da pri tome ništa ne zarade, ili čak i da izgube nešto  novca.

Kada je  kamatna stopa na javni dug negativna, onda banka, ili neki drugi povjerilac, plaća kamatu dužniku (u ovome slučaju to je FBiH), umjesto da bude obratno.

Na ovu pojavu smo davno ukazali,  prije više  od dvije  godine, a ni javnost, ni ekonomisti se nisu zapitali zašto mehanizam negativne naknade na sredstva iznad  obavezne rezerve ne  funkcioniše i u slučaju Republike Srpske,  putem obaranja kamatne stope na njene trezorske zapise  prema nuli.

Kamatna stopa na šestomjesečne trezorske zapise (u %)

Izvor:  BLSE i SASE.

Početkom marta  ove godine RS je emitovala  trezorske  zapise  nominalne vrijednosti od 20 milion KM a na rok od 6 mjeseci uz kamatnu stopu od 0,6%.

Iz ovakve ogromne razlike u kamatnoj stopi (0,6% u odnosu na -0,002%), a pošto se Republika Srpska mnogo intezivnije zadužuje od Federacije BiH, jedini logičan zaključak bi mogao biti da se javne finansije RS  i FBiH razlikuju kao nebo i zemlja?

Ako ovako ogromna razliku u troškovima finansiranja javnog duga među entitetim kao i razlika u dinimici zaduživanja, i to na štetu Republike Srpske, nije motiv za javne  stručne raspravu o stanju javnih finansija Republike Srpske onda ekonomska struka u Republici Srpskoj defakto ni ne postoji?

Oni koji vjeruju u  održivost javnog duga Republike  Srpske vjerovatno smatraju da se kamatna stopa iz juna 2021. (zadnja emisija trezorskih zapisa Federacije BiH) ne može porediti sa kamatnom stopom iz marta 2022. (zadnja emisija trezorskih zapisa Republike Srpske), zbog velikog vremenskog  razmaka, kao i da uopšte nije  bitno što Republika Srpska imao mnogo veću potrebu za zaduživanjem od Federacije BiH?

Ova vrsta “ekonomskih”  optimista vjerovatno ima i informaciju da investitori iz Federacije BiH i dalje kupuju trezorske zapise i obveznice Republike Srpske?