Nejednaka raspodjela imovine kao uzrok rata u Ukrajini – S druge strane jastuka

Sve ključne države, koje su implicitno ili eksplicitno učesnice rata u Ukrajini imaju ekonomske sisteme koji su po jednoj jedinstvenoj karakteristici izuzetno slični.

Ta karakteristika se tiče raspodjele bogatstva ili imovine između stanovnika u tim zemljama.

Jedan od pokazatelja raspodjele bogatstva u društvu je Džini koeficjent.

Ako je njegova vrijednost nula imovina i bogatstvo su ravnomjerno raspoređeni među članovima te društveno-ekonomske zajednice.

Svi građani su sa imovinskog aspekta poravnati i ovakvo stanje se označava kao uravnilovka.

Drugi ekstrem je vrijednost Džini koeficjenta od 100, kojim se označava stanje u kojem je svo bogatstvo u rukama jednog čovjeka, dok su svi ostali bez bilo kakvog oblika materijalne imovine.

Između ovih, praktično nemogućih krajnosti, 0 i 100, nalaze se svi svjetski ekonomski sistemi (vidjeti grafikon).

Svjetska banka prikuplja podatke o raspodjeli bogatstva i daje neredovnu godšnju procijenu vrijednosti Džini kofecijenta po zemljama.

Od mnogoljudnih zemalja i velikih ekonomija najveća nejednakost u raspodijeli imovine je u Brazilu, gdje je vrijednost Džini koeficijenta 53.

Džini koeficijent po zemljama

Izvor: Svjetska banka. (U zagradi je navedena godina na koju se procjena Džini koeficijenta odnosi)

Najveća demokratija na svijetu, ne SAD već Indija, ima Džini koeficijent od 35,7 (2011) i spada u zemlje sa izraženom nejednakošću u raspodjeli imovine.

SAD zemlja koja je lider u promociji ljudskih prava i nominalno u praktikovanju istih i koja je sazidana na idelima Francuske revolucije (sloboda, jednakost i bratstvo), ima Džini koeficjent iznad 40 što ju svrstava u zemlju sa ogromnim materijalnim razlikama, nastalim kao posljedica jakih klasnih podjela u društvu.

U ukrajinskom ratu naspram SAD se nalaze Rusija i Kina, zemlje koje se bore za novi svjetski poredak, ali ne i za bitno drugačiju raspodjelu bogatstva i imovine od one koja postoji u SAD.

U odnosu na SAD, samo prividno sa druge strane jastuka, nalaze se Rusija i Kina koje imaju Džini koeficjent od 37,5 odnosno 38,5.

I ostale zemlje grupe G7, osim Francuske, imaju Džini iznad 30 i sve one imaju  ekonomske  sisteme u kojima se u raspodijeli imovine uveliko odstupilo od univerzalnog principa jednakosti.

Sa aspekta ovoga pokazatelja između ljutih geopolitičkih rivala i otvorenih neprijatelja nema nikakvih razlika i svi ovi ekonomski sistemi iako se deklarativno pozivaju na pravdu u imovinskim pitanjima njeguju veliku nepravdu.

U drugu grupu zemalja prema (ne)jednakosti u raspodjeli imovine spadaju Austrija, Danska, Švedska i Finska sa Džini koefcijentom od oko 27, a njima se može pridružiti  i Ukrajina (26,6).

Ako se rat u Ukrajini samo teritorijalno posmatra kao ukrajinski, a izvorno i suštinski kao geopolitički  sukob zemalja G7 sa jedne strane i Rusije i Kine sa druge strane, onda se on vodi između zemalja u kojima obitavaju ogromne imovinske i otuda velike klasne razlike.

Cilj niti jedne učesnice u ovome sukobu nije da smanji te imovinske razlike, a i svaki rat, sam po sebi, neminovno vodi ka povećanju imovinskih i klasnih razlika.

Jedan od zaključaka ovoga teksta, koji traži dodatnu stručnu potvrdu, bi mogao biti da je neravnopravna raspodjela imovine u društvu jedan od pokretača ratnih sukoba, jer ta neravnopravnost daje višoj klasi, tj. klasi koja vlada, moć da bez pristanka srednje i niže klase uvuče društvo u oružani sukob.

Kina nije besklasno društvo, iako njome vlada komunistička partija, zaključak je koji ne traži dodatnu stučnu potvrdu,  a to se odnosi i na stav da su u pogledu imovinskih nejednakosti SAD i Rusija vrlo slični ekonomski sistemi, države i društva, što takođe ne treba dodatno dokazivati.