Sberbank d.d. Zagreb – Lijek za rusku banku

Drama sa ruskim bankama iz sber grupacije se krajem februara i početkom marta odigravala istovremeno u nekoliko država među kojima je bila i država Hrvatska.

Sberbank d.d. Zagreb, kao ni ostale njene sestrinske banke, nije mogla izdržati iznenadno, veliko i masovno povlačenje depozita i štednje, uzrokovano uvođenjem sankcija Rusiji i nekim ruskim bankama.

Hrvatska je članica EU, a na nivou EU je uspostavljen tzv. Jedinstveni mehanizam sanacije(restrukturiranja) banaka (Single resolution mechanisam) u formi pravnih akata i finansijskih metodologija u kojima su normirani i određeni postupci za sanaciju banaka.

Rat u Ukrajini počinje 24.februra, likvidnost Sberbank d.d. Zagreb se pogoršava neposredno nakon toga, a 1.marta Hrvatska narodna banka (HNB) aktivira pomenuti mehanizam sanacije ili restrukturiranja banke, koji je završen  13.aprila 2022.

I sanacija i restrukturiranje su pojmovi strani svim bosanskim jezicima, pa ih moramo ukratko pojasniti.

Sanus na latinskom jeziku znači zdrav i sanacija banaka ne označava ništa drugo nego postupak koji vodi ka ozdravljanju banke.

Restrukturiranje, pojam čije je značenje nepoznato ogromnoj većini ljudi,preveden na bosanski/srpski/hrvatski jezik prosto označava promjenu strukture ili ponovo određivanje sadržaja.

Jednostavno, HNB je ocijenila da je Sberbank d.d. Zagreb bolesna, da treba ići na liječenja, i da bi krajnji ishod njenog liječenja trebala biti promjena načina njenog poslovanja.

Terapija ili načina liječenja ima raznih, a HNB je odabrala da to bude prodaja akcija Sberbank d.d. Zagreb Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb koja je u vlasništvu države Hrvatske.

Drugi lijek za rusku banku bio je promjena imena, jer odrednica sber (na ruskom jeziku štednja)  krajnje je negativno uticala na sliku, mišljenje i predstavu o banci kod prosječnog Hrvata (Nova hrvatska banka d.d. je novo ime).

Banka je prodata za 71 milion kuna (9,4 miliona eura), ili za 11,5% u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost dioničkog kapitala (71/615).

Bilansne pozicije i prodajna cijena, Sberbank d.d. Zagreb (u milionima eura)

Izvor:  Nova hrvatska banka d.d. Zagreb.

HNB smatra da bi odsustvo njene reakcije dovelo do štete od oko 8 milijardi kuna (oko miljardu eura), jer bi Agencija za osiguranje depozita Hrvatske morala isplatiti sve osigurane depozite u Sberbank d.d. Zagreb, kojih je bilo upravo toliko.

Ovaj iznos potencijalne štete bio je osnov za procjenu prodajne cijene, koja je određena na nivou od samo 11% knjigovodstvene vrijednosti dioničkog kapitala.

HNB nije saopštila da bi nakon eventualne isplate ovih depozita Agencija za osiguranje depozita Hrvatske ušla u posjed imovine (kredita ) Sberbank d.d. Zagreb koji bi vremenom naplatila i tako pokrila veliki dio štete, a možda bi i nešto zaradila?

Ukupna imovina Sberbank d.d. Zagreb na kraju 2021. prevazili ukupne depozite banke, na nivou je od 1,47 milijardi KM, a banka je u 2021. ostvarila neto dobit od 5,4% u odnosu  na akcijski kapital .

Zato bi tokom likvidacije, koja je bila jedan od lijekova za rusku banku, bila naplaćena i unovčena većina imovine banke.

Da zaključimo …

Sberbank Evropa (sa sjedištem u Beču) bila je vlasnik Sberbank d.d. Zagreb, a sada to više nije.

Oduzimanje prava vlasništva urađeno je u skladu sa Jedinstvenim mehanizmom sanacije (restrukturiranja) banaka i sa Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicionih društava (NN RH 146/2020)

Na Sberbank Evropa (koja je u vlasništvu državne Sberbank Rusija) tj. na njenim pravnim zastupnicima (Sberbank Evropa ide u likvidaciju) je sada zadatak da dokažu da bi u slučaju likvidacije dionički kapital Sberbank d.d. Zagreb  vrijedio mnogo više od plaćenih 11%.

Ako to dokažu iz Jedinstvenog sanacijskog fonda će im biti isplaćena razlika u cijeni, ali čak i u tom slučaju Sberbank d.d. Zagreb tj. Nova hrvatska banka d.d. Zagreb će i dalje ostati u vlasništvu državne Hrvatske poštanske banke.

Lijek za ozdravljenje ruske banke je po mišljenju HNB bio da je kupi, po izuzetno niskoj cijeni, banka u vlasništvu države Hrvatske.

Sljedeći tekstove, na temu lijeka za rusku banku, posvetićemo sber bankama u Bosni i Hercegovini i „bosanskim lijekovima za Ruse“.