Rast kamatnih stopa – Još uvijek se isplati dugovati

Jednostrano posmatranje promjena u ekonomskom sistemu može dovesti do površnih i pogrešnih zaključaka.

Trenutno, glavna ekonomska tema je rast kamatnih stopa koji kod većine građana i privrednika stvara osjećaj nelagodnosti, straha i zabrinutosti za sutra.

Dugački horizont (vidjeti grafikon) nam poručuje da iako kamatne stope rastu, njihov nivo još uvijek značajno zaostaje za najvišim vrijednostima.

U septembru 2008. euribor je bio 5,5%, a u junu ove godine on je tek 1%.

Euribor je kamatna stopa po kojoj prvoklasne evropske banke jedna drugoj posuđuju novac.

Sa rastom euribora bi trebale rasti i kamatne stope po kojima banke kreditiraju građane i pravna lica.

Od kraja decembra 2021. do kraja aprila 2022. Euribor je porastao za oko 0,7 procentnih poena i u tom periodu je registrovana gotovo istovjetna promjena kamatnih stopa u eurozoni (krediti domaćinstvima i korporacijama).

U aprilu 2022,  u odnosu na pet mjeseci ranije u eurozoni građani i pravna lica plaćaju na kratkoročni kredit kamatu po kamatnoj stopi od oko 5,7%, što je za približno  0,7 procentnih poena više.

Dvanaestomjesečni EURIBOR (u %)

(januar 2008 – jun 2022)

Izvor: ECB.

Aprilska inflacija u eurozoni 7,4% u poređenju  sa kamatnom stopom na  kredite od 5,7% pokazuje  da se još uvijek isplati dugovati.

Na 100.000 EUR kredita na kraju godine dužnik vraća 105.700  EUR  ili realno 98.417 EUR (105.700/1,074), dakle manje nego što je posudio.

S obzirom da je inflacija u BiH viša nego u eurozoni finansijska korist ove vrste koju imaju  bosanski dužnici je još veća nego kod evropskih dužnika.

Sa ulaskom inflacije na globalnu, i ekonomsku pozornicu eurozone, pojavila su se i stručna mišljenja da su FED (centralna banka SAD)  i  ECB (Evropska centralna banka) namjerno pustile inflaciju u sistem, tj. da kasne sa reagovanjem kako bi smanjili realnu vrijednost u pandemiji nagomilanih dugova.

Ovakav stručni stav može biti istinit, ali se onda postavlja pitanje do koje mjere i u kojem obimu su FED  i  ECB gospodari inflacije koju su kreirali?

Inflacija je blagodat za dužnike, ali FED i  ECB nemaju mandat da pomažu dužnicima, već da održe kupovnu moć novca.

U junu  inflacija i u SAD  i u eurozoni je oko 9%, FED  i ECB „pomažu“ dužnicima, ali ne i onim subjektima (fizičkim i pravnim licima) koji ne duguju.