Indeks potrošačkih cijena – Stalno rastu

Promjene cijena roba i usluga namjenjenih potrošnji , ili skraćeno inflacija, može se mjeriti na različite načine.

Uobičajeno je da se nivo cijena u jednom mjesecu upoređuje sa nivoom cijene u istom mjesecu prethodne godine.

Tako izračunata inflacija naziva se godišnja inflacija.

Drugi, takođe vrlo učestal način mjerenja inflacije je poređenje nivoa cijena u dva sukcesivna mjeseca.

Ta vrste inflacije se naziva mjesečna inflacija.

Moguće je i porediti nivo cijena u jednom mjesecu u odnosu na nivo cijena iz decembra prethodne godine, kao i u odnosu na prosjek prethodne godine,  a postoji i drugi načini izračunavanja promjene  potrošačkih cijena.

Kao primjer navodimo godišnju inflaciju u avgustu 2022. u BiH (16,7%) i mjesečnu inflaciju takođe u BiH (0,7%).

U pozadini svakog mjerenja cijena se nalazi indeks potrošačkih cijena koji se dobija na taj način što se nivo cijena iz jedne ili nekoliko godina uzme kao baza (vrijednost indeksa 100), a onda se nivo cijena iz ostalih mjeseci upoređuje sa tom bazom.

Ako je vrijednost indeksa u nekom mjesecu 150 inflacija u odnosu na baznu godinu je 50%.

Vrijednost indeksa potrošačkih cijena od 300 daje inflaciju od 200% u odnosu na baznu godinu.

Statistika potrošačkih cijena u Sjedinjenim Američkim Državama za baznu godinu (vrijednost indeksa je 100) uzima period od 1982 – 1984.

Indeks potrošačkih cijena u SAD

(1982 – 1984 = 100)

Izvor: BLS.

U julu 2022. vrjednost ovoga indeksa  bila je 295,  a  to  znači  da su odnosu na bazni period (1982 – 1984) potrošačke cijene porasle  za 195%.

Na osnovu američkog indeksa potrošačkih cijena može se izvesti nekoliko zaključaka koji će nam pomoći u razumjevanju fenomena inflacije.

Do  kraja šezdesetih godina inflacija je vrlo stabilna.

Tokom sedamdesetih  godina prvi naftni šok  (plava strelica) i drugi naftni šok (crna  strelica) trajno podižu nivo cijena i  ubrzavaju inflaciju.

Osnovna karakteristika  potrošačkih cijena je da one stalno rastu, a do njihovog pada dolazi samo u u vremenima kriza i recesija.

Potrošačke cijene su u SAD pale tokom svjetske krize, krajem 2008 i početkom 2009 (crveni krug), kao i početkom pandemije, mart – jun 2020 (zeleni krug),  ali su vrlo brzo nastavile rasti.

Od početka 2021.  rast cijena, tj. indeksa potrošačkih cijena, je  iznadprosječan.

Jedna od  uloga indeksa potrošačkih cijena je u tome da nominalne vrijednosti svodi na realne.

Odmah u sljedećem tekstu ćemo demonstrirati  ovu osobinu indeksa potrošačkih cijena na primjeru nominalnih i  realnih satnica (zarada) u SAD.