Proizvodnja električne energije u BiH –  Energetska bajka

U Bosni i Hercegovini se vole hvaliti  proizvodnjom električne energije, pa bi se mogao izvesti zaključak da je ova djelatnost u stalnom rastu?

Podaci o mjesečnoj bruto proizvodnji  električne energiju nisu dokaz za  ovu energetsku bajku.

U zadnjih  pet ipo godina mjesečna proizvodnja električne energije u BiH oscilira oko svoje srednje vrijednosti (crvena linija na grafikonu).

U prosjeku, mjesečno, BiH proizvede 1.424 gigavat časova  (GWh).

U nekim mjesecima proizvodnja je ispodprosječna, a  u nekim natprosječna, ali trend rasta mjesečne proizvodnje električne energije ne postoji.

Naizmjenični pad i rast proizvodnje su pokazatelj njenog sezonskog karaktera.

Proizvodnja električne energije pada ljeti, a raste krajem godine i u proljeće.

Bruto proizvodnja električne  energije u BiH (u GWh)

(januar 2017 – jul 2022)

Izvor: Agencija za statistiku BiH.

Ovakav uticaj sezone se može povezati sa hidroelektranama, koje obiluju akumulacijom u proljeće, a imaju manjak vode u sušnim periodima.

Rast proizvodnje električne energije u BiH je mit, a mitove treba  demistifikovati i svesti ih na činjenice.

Samo prividno drugačiju priču kazuju godišnji podaci o proizvodnji električne energije.

Za godinu dana, 2021. u odnosu na 2020, proizvodnja je porasla za 9,3%.

Približno isti rast (10,5%) se registruje ako se porede 2021. i 2017. godina.

Petogodišnji rast proizvodnje električne energije od 10,5% (2017 – 2021)  je vrlo slab rezultat,a sa obzirom na resurse za njenu proizvodnju kojim raspolaže BiH, ravan je stagnaciji.

Možda je po nekim drugim energetskim parametrima BiH napredna zemlja u odnosu na druge, ali to ona sigurno nije ako se za mjeru uspješnosti uzme ostvarena proizvodnja električne energije u poređenju sa raspoloživim resursima za njenu proizvodnju.