Uticaj ponude novca na cijene u SAD – Manje novca, manja inflacija

Kako su SAD došle do inflacije od samo 7,1%  (novembar 2022) i očekivanja da će do kraja godine ona biti još niža, u trenutku kada je inflacija u  eurozoni 10%, a u Bosni 17,4% (oktobar 2022)?

Odgovor na to pitanje ima više, a mi ćemo se u ovom tekstu usmjeriti na onaj u vezi količine novca.

Količina novca ili ponuda novca može se mjeriti i određivati na razne načine i to preko tzv. monetarnih agregata.

M1 ili novac jedan (m – money) sadrži depozite po viđenju kod banaka i gotov novac izvan banaka.

Ako se na M1 dodaju oročeni depoziti kod banaka to je onda M2 (novac dva).

Sve zemlje imaju M2, a većina razvijenih zemalja  i M3 (novac tri).

Suština definicije novca jeste da to predstavlja skup likvidnih sredstava za plaćanja.

M1 je najlikvidniji novac, M2 manje likvidan i tako redom.

Lakše je platiti “iz  džepa”  (gotov novac izvan banaka), nego razoročiti oročeni depozit, pa onda sa tim novcem platiti.

Ako na istu količnu roba i usluga u jednom ekonomskom sistemu dolazi manje novca, pod uslovom da je sve ostalo jednako, cijene i inflacija moraju ići dole.

Od aprila (crveni kvadrat na grafikonu) do oktobra M2 u SAD je smanjen za 486 milijardi dolara, ili prosječno za 81 milijardi dolara mjesečno.

Kako su Amerikaci za 6 mjeseci (april 2022 – oktobar 2022) smanjili količinu novca gotovo za pola triliona (jedan trilion je hiljadu milijardi) i tako uticali na inflaciju?

Monetarni agregat M2 u SAD, u hiljadama milijardi dolara

(oktobar  2017 – oktobar 2022)

Izvor: FED.

Jedan od odgovora je da je FED smanjio pozajmljivanje novaca javnom i privatnom sektoru.

Ako FED pozajmljuje manje novca bankama one su manje likvidne, a ako su manje likvidne onda one dalje manje pozajmljuju novac.

M2 se formira tako što banke pozajmljuju novac, jer svaki put kada banaka pozajmi novac povećavaju se depoziti ili građana, ili preduzeća, ili javnih institucija.

Pošto banke smanjuju posuđivanje novca (krediti, kupovina obveznica itd.) smanjuju se i ponuda novca tj. M2, a to ima blagotvorno dejstvo na smanjenje inflacije.

U SAD važi princip: “Manje novca, manja inflacija“.

Postoji još jedan, mnogo jednostavniji način smanjenja ponude novca, koji banke više vole, a o tome u narednom tekstu na ovu temu.