Balkanska, bosanska i zapadnjačka monetarna politika – Ima nešto mnogo neobično u državi Bosni?

Balkan u nekim ekonomskim stvarima kopira Zapad, a u nekim  stvarima pokušava biti svoj, drugačiji i nezavisan.

Da  bi se u ekonomskim  pitanjima  postupilo suprotno od načina na koji postupa Zapad moraju se imati krupni razlozi i solidna argumentacija, jer ekonomska nauka je rođena na Zapadu, a ne na Balkanu.

Banke su jedan dio novca prisiljene držati kod centralnih banaka, jer to od njih zahtevaju centralne banke, i taj zahtev je  za banke obavezujući.

Novac koji  banke drže kod svojih centralnih banaka je obavezna rezerva, a sve iznad toga se zove višak rezervi koje banke mogu, ali ne moraju,  držati kod centralne banke.

I Amerikanci i Evropljani povećavaju kamatne stope na višak rezervi kao bi ubjedili banke da manje kreditiraju, tj. da kreiraju manje novca, jer  više novca ne doprinosi hlađenju inflacije i tu temu Bife je apsolvirao u prethodnom tekstu.

Amerikanci su kao i uvek lideri i njihova kamatna stopa na obavezne rezerve  je najviša među najrazvijenijim zemljama (4,4%).

Amerikance prate Evropljeni čija centralna banka, ECB, plaća 2% evropskim bankama na njihove viškove novca ili viškove rezervi koje drže kod ECB.

I Srbi, iako tipični balkanski narod,  prate i podržavaju ono što rade Amerikanci i Evropljani.

Narodna banka Srbije plaća srpskim bankama 3,5% na višak  rezervi.

Od 1.janura Hrvatska prelazi na evro i njena centralna banka  je ECB, tako da će i hrvatske banke od ECB dobijati na višak rezervi onoliko  koliko dobijaju i sve ostale banke  u čijim zemljama je evro rezervna valuta.

Kamatne stope na višak novčanih sredstava koje banke drže kod centralnih banaka, u %

(20.decembar  2022. god)

Izvor: Centralne banke odabranih zemalja i  valutnih zona.

Bosna je izuzetak  od  predočene visine kamatnih stopa na višak rezervi i na Zapadu i na Balkanu.

Već mesecima bosanska centralna banka ne da ne plaća bankama kamatu na višak rezervi, već naplaćuje kamatu bankama.

Kamatna stopa je u decembru 2022. negativna (-0,25%), a od prvog januara 2023. ona će biti 0% i u novu godinu Bosna ulazi sa mnogo manjom kamatom na višak rezervi  od Amerike, Evrope, Srbije i Hrvatske.

Pošto će od  sledeće godine ova kamatna stopa biti 0% bosanske banke nemaju razloga da pojačaju kreditne aktivnosti u Bosni, ali isto tako nemaju razloga da drže  višak rezervi kod Centralne banke BiH, jer na njemu ništa ne zarađuju, a pored toga kamatna stopa  u inostranstvu je viša.

Odstupanje bosanske monetarne politike od one u svetu i u balkanskom okruženju može biti rezultat visokog stepena samostalnosti i stručnog integriteta u vođenju bosanske monetarne politike, ali možda i  drugačijeg razumevanja načina na koji nacionalne ekonomije funkcionišu u međunarodnom okruženju?

Hamletovska dilema o trenutnoj bosanskoj monetarnoj politici se može izraziti rečima: “Ima nešto mnogo neobično u državi Bosni?”.