Viškovi likvidnosti fizičkih lica u Bosni i Hercegovini – Prvobitna akumulacija kapitala?

Svi znamo da su retka fizička lica koja nikada nisu uzimala kredit u banci, ali zašto onda ekonomska nauka tvrdi da  stanovnici svakog društva najčešće imaju novčane viškove (suficit)?

Sva fizička lica se u ekonomskom sistemu tretiraju kao jedna društvena grupa ili sektor.

Taj sektor se označava kao sektor stanovništva i on postoji i  u Austriji i u Bosni  i u svim zemljama sveta.

Kada se tvrdi da je stanovništvo suficitan sektor,  takav  zaključak se izvodi na osnovu  upoređivanja novca koji stanovništvo drži kod banaka i  obaveza koje stanovništvo ima prema bankama po osnovu uzetih kredita.

Sektor stanovništa u svim zemljama ima više depozita kod banaka nego što tim istima bankama duguje i zato je on suficitan sektor , ili  sektor koji ima višak likvidnosti u poslovanju  sa bankama.

Međutim, do tog viška likvidnosti Austrija i  Bosna su došle na različite načine (videti grafikon).

Stanovnici Austrije stalno imaju višak depozita u iznosu od između 60% i 50% u odnosu na kredite koje su uzeli kod banaka, a krajem oktobra taj  višak je oko 50%.

Do 2011. godine stanovnici BiH nemaju viškove likvidnosti (suficit) u poslovanju  sa bankama  već manjkove (deficit).

Počevši od 2011.godine sektor stanovništva u BiH  je iz godine u godinu u  proseku sve bogatiji.

Da  nije bilo rata u Ukrajini i povlačenja depozita iz banaka u februaru i martu 2022.  stanovnici u  BiH bi isto kao i austrijski stanovnici imali za oko 50% veće depozite u bankama u odnosu na kredite koji su podigli kod banaka.

Odnos depozita stanovništva  i kredita koje su banke dale stanovništvu

(januar  2015 – oktobar 2022)

Izvor: CBBiH i Eurostat.

Analiza rasta likvidnosti  sektora stanovništva u BiH otkriva da je u zadnjih 12 godina došlo do naglog bogaćenja sektora stanovništva.

Ta pojava se u ekonomskoj nauci  označava  kao prvobitna akumulacija kapitala?

Prvobitna  ili početna akumulacija kapitala  nije ništa drugo nego, ogromno bogaćenje u kratkom vremenskom periodu.

Prva faza u razvoju svakog kapitalističkog  društva je uvek  prvobitna akumulacija kapitala.

To što pojedina fizička lica u Bosni uzimaju kredit da bi registrovala auto ne protivreči  zaključku da je Bosna prošla kroz period prvobitne akumulacije kapitala, jer pored bogatih moraju postojati i siromašni.

Prvobitna akumulacija kapitala je u Bosni zapravo započela 1992.godine, sa početkom rata, njen katalizator je bila privatizacija državne imovine (počela  1999. godine) a iz bankarskih statistika ona postaje očigledna tek od 2011. godine,  nakon završetka svetske ekonomske krize.

Pošto je odnos  depozita i kredita stanovništva u Austriji vrlo stabilan zaključak da je u Austriji davno završen proces početne akumulacije kapitala je logičan.

Stabilni ekonomski odnosi u Austriji i  ubrzana prvobitna akumulacija kapitala u Bosni su jedan  od razloga iseljavanja stanovnika iz BiH u Austriju?

Ako se ovaj negativan migracioni proces želi preokreniti onda najveći dio akumuliranog kapitala mora biti investiran u Bosni.