Kriza javnog duga u Srbiji 2009.godine – Naravoučenije

U Mastrihtu 1992.godine dogovoreni su ekonomski uslovi za pristupanje Evropskoj uniji, a od tih uslova jedan se odnosi na javni dug,  a drugi na budžetski deficit.

Javni dug zemlje koja ima aspiraciju za ulazak u  EU ne sme preći  60% BDP, dok  budžetski deficit ne sme biti iznad  3%   BDP.

Kada bi se ovi kriteriji sada primenili na zemlje članice EU, mnoge bi, po sili ovoga pravila, trebale izaći iz EU.

Prosečan odnos javnog duga i BDP u eurozoni je 94% (polovina 2022).

Neispunjenost ovih fiskalnih uslova nije uništilo mišljene, ili percepciju, da se zemljama koje imaju javni dug ispod 60% BDP ništa loše ne može desiti.

Većina ekonomske struke u Bosni i onaj dio javnost koji razmišlja o javnom dugu i dalje  smatra da je kriza javnog duga nemoguća  u zemljama  čiji je javni dug ispod 60% BDP.

Ova granica,  koja  nema ekonomsko obrazloženje, se u Bosni, pa čak i u Srbiji,  doživljava kao merilo dobrih  i loših javnih finansija, a u skladu sa tim opažanjem limit od 60% je unet i u pravne akte.

Iskustvo Srbije sa javnim dugom i krizom javnog duga ubedljivo pokazuje  da stav “ispod 60% je  dobro, a “iznad 60%  je loše”, apsolutno nije potrđen u praksi.

Javni dug Srbije u odnosu na BDP (u %)

Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Javni dug Srbije je u 2008. godini bio 27% BDP-a, a ekonomija je porasla za 5,7% –  Srbija se nije obraćala za  pomoć MMF-u.

U martu sledeće  godine Srbije se obraća MMF-u za pomoć i  rezerviše oko 3 milijarde  eura  kredita  (kredit u pripravnosti, ili Stand-by aranžman).

Aranžman sa MMF-om se ugovara u okolnostima kada je javni dug oko 30% BDP (crvena kolumna), ili duplo manji od propisanog  limita (60 % BDP).

Odmah po ugovaranju aranžmana Srbija pozajmljuje iznad jedne milijarde eura od MMF-a, a to nije ništa drugo do eksplicitno priznanje krize javnog duga, koji se  desio, ponovimo to još jednom, kada je  javni dug bio “samo” 30% BDP.

I sledeće godine (zelena kolumna) Srbija posuđuje od MMF-a (oko 300 miliona EUR), iako je javni dug opet izuzetno nizak  – ispod  40% BDP.

Sve zemlje, uključujući i Bosnu i njene entitete, iz srpskog iskustva bi trebale izvući naravoučenije.

Da li će javni dug krizirati, ne zavisi od odnosa javnog duga i BDP, već od njegovog apsolutnog iznosa, iznosa koji dospeva za naplatu  i veličine pada  BDP.

U 2009. godini srpska ekonomija je, nakon rasta od skoro 6%, pala za 2,7% i Srbija je morala posuditi novac od MMF-a, a da to nije učinila pad ekonomije bi bio još veći, a Srbija bi proglasila bankrot.

MMF je međunarodna javna finansijska ustanova koja posuđuje novac državama onda kada privatni sektor to ne želi činiti.