Likvidnost BH Telecoma – Pet plus

Svaka firma, bila ona mala, ili velika poput BH Telecoma d.d. Sarajevo, ima dvije vrste imovine – tekuću  i fiksnu.

Drugi nazivi za tekuću imovinu su tekuća sredstva, ili kratkoročna aktiva.

U tekuća sredstva spadaju zalihe gotovih proizvoda, kratkoročna potraživanja i gotovina kojom raspolaže firma.

Likvidnost, ili sposobnost firme da izmiri dospjele obaveze, ne zavisi samo  od veličine tekuće imovine koje se sastoji od gotovine i ostala dva imovinska oblika koja se mogu pretvoriti u gotovinu.

Likvidnost firme zavisi i od vrijednosti obaveza koje ona ima prema različitim subjektima, a posebno od kratkoročnih obaveza (karatkoročne pasive), koje dospjevaju u roku kraćem od godinu dana.

Pokazatelji likvidnosti BH Telecoma d.d. Sarajevo

(na osnovu  bilansa stanja  od  31.12.2022) 

Izvor: Sarajevska berza.

Stavljanjem u odnos tekuće imovine i kratkoročnih obaveza dobije se pokazatelj likvidnosti firme koji se naziva opšti racio likvidnosti.

Ekonomska teorija preporučuje da njegova vrijednost bude minimalno 2, tj. da na jednu jedinicu kratkoročnih obaveza dolaze minimalno dvije jedinice tekuće imovine ili kratkoročne aktive.

Minimalno dvostruko pokriće kratkoročne pasive sa kratkoročnom aktivom osigurano je u slučaju BH Telecoma.

Na kraju 2022. kratkoročna aktiva BH Telecoma je 3,9 puta veća od kratkoročne pasive.

Ako se na kratkoročnu pasivu dodaju tzv. pasivna vremenska razgraničenja (PVR), koja mogu biti neki oblik odloženih kvazi obaveza, onda se dobije opšti racio likvidnosti od 2,6. 

Čak i kad se na kratkoročnu pasivu dodaju  dugoročne obaveze, kratkoročna aktiva BH Telecoma je  za 1,6 puta veća od svih obaveza koje ova firma ima.

Ovaj pokazatelj likvidnosti u finansijskoj teoriji ne postoji, ali ga navodimo kao ilustracija ogromne likvidnosti BH Telecoma.

Kada bi BH Telecom vrati sve sve svoje dugove  i izmirio sve svoje obaveze ostalo bi mu još 115 miliona KM kratkoročne aktive, ili tekuće imovine,  a sve obaveze bi iz njegovog bilansa stanja nestale.

Vjerovatnoća da će  BH Telecom biti nelikvidan je 0%, jer je likvidnost BH Telecoma  Pet plus.