Zašto Republika Srpska ne bi trebala bankrotirati (5) – Neuporedivo zaduženiji

Javni dug se može meriti samo u apsolutnim vrednostima, ali metodološki je ispravnije da se njegova apsolutna vrednost poredi sa bruto domaćim proizvodom (BDP).

Tako dobijena vrednost javnog duga predstavlja standardni način predstavljanja relativne veličine javnog duga.

Sva svetla su ovih dana uperena u javni dug Republike Srpske, zbog dospeća emisije obveznica u vrednosti od 329 miliona KM 28.juna 2023.godine.

Smatramo da ta vrsta pažnje i brige nije obravdana sa aspekta veličine javnog duga.

I pre visoke inflacije javni dug Srpske bio je nizak, a tokom zadnje dve godine natprosečno visoke inflacije on je još niži.

Inflacija je naduvala novostvorenu vrednost roba i usluga (BDP) u Srpskoj, a to je oborilo odnos javnog duga i BDP u Srpskoj.

Prema podacima Ministarstva finansija Republike Srpske javni dug je svega 34,4% bruto domaćeg proizvoda u 2022.godini, ili malo iznad trećine BDP.

U poređenju sa javnim dugom Amerike i Japana, kao i drugih razvijenih zemalja,  ovo je izuzetno nizak javni dug.

Republika Srpska može otplatiti svoj dug jednom trećinom svoga bruto domaćeg  proizvoda, jer ga ona zaradi za četiri meseca (34,4/100*12 meseci).

Javni dug u % BDP, u 2022.godini 

Izvor: Vlada Republike Srpske i MMF.

Da bi SAD otplatila svoj javni dug  (129% BDP) njeni radnici i firme moraju raditi petnaest i po meseci  i sve  što zarade morali bi dati na otplatu javnog duga (129/100*12).

Japanci su još gori – njihov javni dug je 264% BDP.

Kada bi Japanci sve što zarade iskoristili za otplatu javnog duga trebali bi da rade 32 meseca (264/100*12).

Republika Srpska, sa aspekta relativne veličine javnog duga, mora biti svesna da postoje neuporedivo zaduženiji ekonomski sistemi od njenog.

Ministarstvo finansija Republike Srpske može ovu informaciju preneti i objasniti potencijalnim kupcima obveznica Republike Srpske, kako se ne bi desilo da ispodprosečno zadužena ekonomija ima bilo kakve probleme sa javnim dugom.

Sa  aspekta relativne veličine javnog duga Republike Srpske,  a u poređenju sa najrazvijenijim zemljama sveta, svaka briga u vezi budućeg servisiranja javnog duga Republike Srpske bi trebala biti neopravdana i nepotrebna.