Monetarna politika Narodne banke Srbije – Preduhitrila Evropsku centralnu banku

Narodna banka Srbije je demonstrirala visok stepen i nezavisnosti i delimičnu efikasnost monetarne politike i te karakteristike srpske monetarne politike zaslužuju da budu istaknute.

Evropska centralna banka (ECB) počela je povećavati kamatne stope u julu prošle godine,  sa ciljem da kroz rast kamatnih stopa na kredita i kamatnih stopa na štednju smanji  tražnju za robama i uslugama i na taj način uspori rast cena – inflaciju.

Skuplji krediti se slabije prodaju, a viša kamatna stopa na štednju odvraća od potrošnje i sve to  zajedno smanjuje količinu novca koja se koristi za kupovinu roba i usluga.

Kada se smanjuje količina novca cenama roba i  usluga nedostaje impuls za rast.

Narodna banaka Srbije (NBS) nije čekala da ECB počne povećavati kamatne stope, već je samostalno i nezavisno odlučila da od aprila prošle godine počne povećavati kamatne stope.

NBS je preduhitrila ECB.

Pored ranijeg početka povećanja kamatnih stopa ,nezavisnost NBS u odnosu na monetarnu politiku ECB je demonstrirana kroz veći porast kamatnih stopa NBS u poređenju sa ECB.

NBS je ukupno povećala kamatne stope za 5,25 procentnih poena, a ECB za 4 procentna poena (zaključno sa junom  2023.godine), a to je verovatno posledica više inflacije u Srbiji  nego u zono evra.

Kad NBS povećava svoje kamatne stope koje zaračunava na kredite ili depozite banaka, ona  očekuje  da će i banke ovo povećanje kamatnih stopa preneti na svoje klijente.

I zaista u jednom delu monetarna politika NBS vrlo efikasno utiče na kamatne stope banaka.

Veza između referentne kamatne  stope NBS i kamatnih stopa na gotovinske, keš, kredite skoro odgovara pravoj liniji.

Banke su rast referentne kamatne stope u potpunosti prenele na korisnike gotovinskih kredita.

Od mart prošle godine do maja ove godine kamatna stopa na  gotovinske kredite porasla je za 5,15 procentnih poena, a referentna kamatna  stopa  NBS za 5 procentnih poena.

Uticaj promena kamatnih stopa NBS na kamatnu stopu na gotovinske kredite, u %

(mart 2022 – maj 2023) 

Izvor:  NBS.

U sledećem tekstovima  na ovu temu objasnićemo zašto i pored vrlo efikasnog uticaja na kamatne  stope banaka, efekti monetarne politike NBS na inflaciju još uvek nisu proporcionalni rastu kamatnih stopa.