Odnosi Bosne i MMF-a – U pripravnosti

Većina  zemalja koja očekuje da  bi  mogla imati  kratkoročne probleme sa izmirivanjem  obaveza po javnom duga obraća se MMF- u sa zahtjevom  za  ugovaranje  Stand-by aranžman (SBA).

SBA je vrlo fleksibilan model finansiranja koji i kada se ugovori  ne mora biti u potpunosti realizovan.

Vlada može odlučiti da ne koristi sva sredstva  odobrena   kroz SBA , a na MMF-u je da obezbijedi isplatu ovih sredstava kada to od njega zatraži druga  strana.

SBA  predstavlja sredstva koja su u pripravnosti, na čekanju i  na raspolaganju državi potpisnici aranžmana,  kada ona ocijeni  da su joj ta sredstva potrebna.

Kroz  SBA  države rezervišu novčana  sredstva – kredit kod MMF.

Krajem prošle  godine Srbija je ugovorila SBA (oko  2,3 milijarde evra ) i nakon par dana povukla 40%  ugovorenih  sredstava.

“Problem” sa  SBA je u tome što  MMF daje novac,  a zauzvrat traži provođenje ekonomskih reformi radi postizanaja  ili jačanja finansijske i ekonomske  stabilnosti.

Najomiljenija reforma  MMF-a, najčešći element promjena u ekonomskom sistemu koje MMF traži od dužnika, je zamrzavanje plata u javnom sektoru i penzija, ili čak njihovo smanjenje.

BiH je  zadnji SBA  imala 2012.godine  (septembar ),  a predzadnji 2009. (jul), kao  odgovor na probleme u izmirivanju  obaveza po spoljnem dugu do kojih je došlo zbog pada privredne  aktivnosti tokom svjetske finansijske krize.

Bosna je odmah na početku pandemije korona virusa (april 2020) koristila sredstva MMF-a,  ali nije ugovorila SBA već RFI (brzi finansijski instrument).

Razlika između SBA i RFI je u tome što prilikom odobravanja RFI MMF ne  postavlja bilo kakve uslove dužniku,  u pogledu bilo kakvih reformi.

RFI su koristile mnoge zemlje  tokom pandemijem, jer  je tada MMF  morao brzo djelovati, bez uslovljanja bilo koje države.

U odnosima sa MMF-om Bosna ne može više tražiti RFI, već samo SBA.

U prethodnim tektovima smo pokazali da i banke sa sjedištem u Banjaluci, kao i banke sa sjedištem u  Mostaru i Sarajevu kupuju obveznice koje emituje Republika Srpska.

Međutim, banke sa sjedištem u Republici Srpskoj ne investiraju u javni  dug Federacije BiH.

Za sada oba entiteta redovno izmiruju svoje obaveze  po dugu, unutrašnjem i vanjskom.

Ipak,  ne bi bilo loše, odnosno bilo bi ekonomski vrlo racionalno, da se novi SBA,  prvi put nakon 11 godina, ugovori sa MMF-om.

Ako je cijena toga neprijatna, pristanak na regulisanje rasta plata u javnom sektoru i penzija,  treba razmisliti šta je alternativa  saradnji sa MMF-om.

Banke u Republici Srpskoj pokazuju da nisu voljne, iako su vrlo likvidne, da finansiraju Federciju BiH.

Njihovo opredjeljenje je da finansiraju samo budžet  Republike Srpske.

Kao što je Federacija ostala  bez  investitora iz RS,  isto tako se može desiti promjena u poslovnoj politici banaka iz Federacije u odnosu na  finansiranje  budžeta i Federacije i Srpske.

Ne može se očekivati da ekonomski sistem funkcioniše tako da komercijalne banke uvijek i stalno budu posvećene finansiranju entitetskih budžeta,  jednog  ili oba.

Bez obzira na, u prosjeku, izvanredne  odnose banaka  i entitetskih ministarstva finansija treba  ipak  ozbiljno razmisliti  o SBA, makar on sadržavao  ekonomsku politiku koja nije po volji entitetskih vlada.

Ulaganja banaka sa sjedištem u RS u dužničke hartije od vrijednosti FBiH

(u milionima KM)

Izvor: ABRS.