Finansiranje budžeta Republike Srpske u 2023. godini – Odstupljeno od budžeta?

Najvažnija ekonomska politika, posebno u zemlji poput Bosne, čija centralna banka ne može davati kredite, je  fiskalna, ili uže posmatrano, poreska politika.

U  pojedinim zemljama i dan danas ministar finansija  donosi budžetsku dokumentaciji pred parlament u torbi,  koju slavodobitno  pokazuje  poslanicima, a oni je prihvataju, odbacuju, ili nakon korekcija,  usvajaju.

To u Bosni niko ne radi, jer su finansijska pitanja planski podređena raspravama  o  “nacionalnim interesima”, ali to će se vrlo  vjerovatno promjeniti u  drugoj polovini ove godine.

Budžet bilo kojeg ekonomskog sistema je njegov najvažniji  finansijski dokument – važniji ne postoji.

Budžet  se  usvaja, a provodi se zakonom o izvršenju budžeta.

Budžet Republike Srpske za  2023.godinu je usvojen početkom novembra 2022.godine.

Ukupni budžetski rashodi i izdaci, uključujući i otplatu dugova, za 2023.godinu iznose 5,4 millijarde KM.

To je  više od trećine bruto domaćeg proizvoda koji Republika Srpska planira ostvariti u 2023.godini.

U gornjem poređenju  se ogleda monumentalni  finansijski  značaj budžeta.

U budžetu za 2023.godinu Srpska je planirala da pozajmi 1,2 milijardu KM, a  od  toga iznosa 1,08 milijardi KM se odnosi na  dugoročno zaduživanje.

Unutar dugoročnog zaduživanja planirano je zaduženje na  domaćem  tržištu  od 300 miliona KM, a na stranom tržištu 780 miliona KM.

Dugoročno finansiranje budžeta Republike Srpske u 2023.godini (u milionima KM)

Izvor: Obrazloženje  prjedloga budžet Republike Srpske za 2023.godinu.

Prema podacima sa Banjalučke berze u prvih  sedam mjeseci  Srpska je emitovala obveznice u vrijednosti od 385 miliona KM, a drugog avgusta planira na Banjalučkoj berzi emitovati još 35 miliona KM.

Zaključno sa prvom sedmicom avgusta dugoročno zaduživanje na domaćem tržištu će dostići 420 miliona  KM?

Srpska planira i emisiju narodnih obveznica, a i to predstavlja dugoročno zaduživanje na domaćem tržištu.

Da li je ovakvim načinom finansiranja budžeta odstupljeno od  budžeta Srpske za 2023. godinu?