Devizne rezerve Srbije i javni dug Republike Srpske – Kamen oko vrata?

Internacionalizacija javnog duga Republike Srpske  je započeta u Beču (emitovan dug od 168 miliona EUR),  nastavljena u Londonu (emitovan dug od 300 miliona EUR), a u kojem mjestu će biti  sljedeća internacionalna emisija javnog duga  informacije ne postoje.

U budžetu za 2023.godinu  predviđeno je da se Srpska  zaduži na stranom tržištu za 780 miliona KM.

Ako je Vlada Srpske dosljedna i ima namjeru da provodi planirani budžet njoj  na poziciji stranog finansiranja nedostaje mnogo novca.

Ranije smo  pisali da je od ovakvog  načina finansiranja odstupljeno, i da je izgleda Srpska digla ruke od zaduženja na  stranom tržištu?

Bruto  domaći  proizvod  Srbije,  60 milijardi evra, je dva i po puta veći  od BDP Bosne i  Hercegovine (2022. godina).

Srpski bankarski sektor je takođe za približno toliko veći od bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Devizne rezerve  Srbije su u junu 2023.godine  23 milijarde evra, skoro tačno tri puta veće od deviznih  rezervi   Bosne  i Hercegovine.

Devizne rezerve  Narodne banke Srbije , u miljardama EUR

(2005 – drugi kvartal 2023)

Izvor: NBS.

Razmišlja li Republika Srpska o emisiji javnog duga  (trezorski zapisi i obveznice) na Beogradskoj  berzi, jer je i ovo za Srpsku strano tržište?

Kreditni rejting BiH je poboljšan, ali on je još uvijek špekulativnog karaktera (B+ sa stabilnim izgledima)  i  to  bi mogla biti prva prepreka za Narodnu banku Srbije (NBS) da kupi javni dug Srpske.

Prema svjetskim rejting agencijama ulaganje u javni dug Srpske  i  Federacije BiH je špekulacija, a ne investicija.

NBS je uvela vrlo stroge kriterije za  investiranje deviznih rezervi i ona ne ulaže u zemlje sa špekulativnim kreditnim rejtingom (oznaka počinje sa slovom B), već samo u zemlje sa investicionim rejtingom (oznaka počinje sa slovom A).

Minimalni kreditni rejting za državne obveznice u koje ulaže NBS mora biti A minus.

Minimalni kreditni rejting za ulaganje u strani javni sektor mora biti   A plus.

Minimalni kreditni rejting za ulaganje u obveznice  koje  su pokrivene sredstvima obezbjeđenja je AA.

Ova prepreka se može prevaziće ako NBS promjeni kriterije investiranja i dopusti investiranje deviznih rezervi u obveznice zemalja koje imaju špekulativni kreditni  rejting, poput Bosne i Hercegovine.

Druga  prepreka za investiranje NBS u obveznice  Srpske je  kreditni aranžman  Srbije i MMF.

Pristajući na, a zapravo tražeći, stendbaj aranžman u vrijednosti od 2,4 milijarde EUR Srbija je pokazala da ni njene javne finansije nisu samoodržive  i da trebaju pomoć MMF-a.

Međutim, NBS može  posuditi novac budžetu Srbije (u dinarima), a taj novac Srbija kroz budžet može posuditi Republici Srpskoj (u  devizama), a i sam dinar je za BiH deviza (strano sredstvo plaćanja).

Na ovaj način bi se  mogla izbjeći ograničenja u  politici investiranja deviznih rezervi NBS, ali u  ovoj varijanti Srbija mora prethodno izvršiti rebalans budžeta.

Uvijek postoji i mogućnost  da obveznice Republike Srpske na  Beogradskoj berzi kupe i drugi investitori; banke,  investicioni fondovi i  osiguravajuća društva.

Republika Srpska može uvijek probati opciju emisije obveznica na Beogradskoj berzi.

Što prije to uradi, tim bolje.

Najbolje bi bilo  da  Srpska, u sporu sa  Kancelarijom Visokog predstavnika (OHR), a prije svega u sporu sa SAD, prihvati da je pogrješila,  promjeni svoje stavove za 180 stepeni, i otpočne  pregovore  sa MMF-om (kroz institucije Bosne i Hercegovine) o stendbaj aranžmanu.

Tada gore opisani finansijski mehanizam ne  bi  bio upotrebljen, pa bi se njegova  upotreba mogla odložiti, a  u međuvremenu i  institucionalno razraditi i usavršiti.

Ako bi se  Republika Srpska oslonila sama na sebe, i na svoje finansijske resurse u Bosni i Hercegovini (saradnja sa MMF-om) , umjesto da stalno direktno ili indirektno traži pomoć od Srbije, prestala bi biti Srbiji kamen oko vrata u političkom  i finansijskom  smislu,  što zbog političke i nacionalne korektnosti, ili zbog  konformizma, ni jedan organ  u Srbiji  i Srpskoj ne želi  javno saopštiti?

Srbija je pomogla  Ličanima, Kordunašima, Banijcima, Dalmatincima, Slavoncima, Istrijanima, Krajišnicima, Bosancima, Hercegovcima, Crnogorcima,  pa  zašto onda ona bar jednom ne bi primila pomoć od onih kojima je pomogla i pomaže  godinama i decenijama?

Kreditni rejting Srbije je od 11.avgusta BB+ (rejting agencija Fitch) i  kreće se prema investicionom kreditnom rejtingu. 

Prirodna je težnja svakog ekonomskog sistema (i svakog čovjeka) da ide naprijed (Srbija), a ne nazad (Srpska)?