Građevinarstvo u Bosni i Hercegovini – Vrlo otporno

U jednoj od prethodnih objava pokazili smo da ekonomija Bosne ispoljava drugačije osobine u pogledu kretanja kamatnih stopa u poređenju sa eurozonom.

I u Bosni kamatne  stope na kredite rastu, ali intenzitet toga rast je mnogo manji nego u eurozoni.

Sličan fenomen, neusklađenost bosanske ekonomije sa ekonomijama iz koje Bosna najviše uvozi  i izvozi se možda dešava i na tržištu nekretnina.

Naime, prema podacima koje je nedavno  objavila bosanska statistika (Agencija za statistiku Bosne i Hercegovina) zastoja u građevinskoj delatnost nema, a cene stanova i dalje rastu.

2023.godina je na izmaku i očekuje se da će privredni rast u Bosni biti prepolovljen, sa 4% u 2022.godini,  na 2%, ali na građevinsku delatnost  to  trenutno uopšte ne utiče,  naprotiv.

Apsolutno svi pokazatelji građevinske statistike na državnom nivou u septembru su bili viši nego godinu dana pre.

Broj ukupno izdatih dozvola za izgradnju više je za 12%.

U okviru ovoga izdato je 20% više dozvola za niskogradnju i 9% više dozvola za visokogradnju.

Posebno su, neočekivano, visoki statistički pokazatelji u izgradnji stanova prema kojima je broj predviđenih stanova za izgradnju za godinu dana (septembar 2023. –  septembar 2022.godine) povećan za 56% (videti grafikon).

To je naravno vodilo i povećanju korisne površine  stanova predviđenih za izgradnju (62%).

1.333 planirana stana za izgradnju (septembar 2023) je najoptimističniji plan u istoriji bosanske stanogradnje.

Zona evra i EU klize ka recesiji,  nemačka ekonomija i građevinarstvo stoje vrlo loše, a bosansko građevinarstvo ide napred, a posebno stanogradnja iako su cene polovinom ove godine  za 9% više nego na kraju prošle godine (podatak za  Republiku Srpsku).

Bosanska ekonomija ima  zavidan stepen samostalnosti u odnosu na ekonomiju Evropske unije, bar u pogledu građevinske delatnosti.

Građevinarstvo u Bosni je, za sada, vrlo otporno na negativne ekonomske promene u Evropskoj uniji.

Ipak, treba biti  vrlo oprezan u pogledu trajanja i realnosti ovoga odstupanja u vreme smanjena ekonomskog rasta u EU, koje se možda sa zakašnjenjem odražava na Bosnu.

 Broj stanova predviđenih za gradnju

(januar 2013 – septembar 2023) 

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.