Novac u tri valutna područja – Miris M2 na Balkanu

Koliko god dobrovoljno, ili  prisilno, stremili ka Evropskoj uniji  i dokazivali da se EU  ne razlikuju mnogo od njih, jer su i njih dve, od kada znaju za sebe u Evropi, i Srbija i Bosna se od EU razlikuju u mnogo toga – čak i u onim stvarima u kojima se ne bi trebala očekivati razlika.

Pomoću jedne od tih neočekivanih razlika može se jednim delom objasniti enigma rasta cena novih stanova u Bosni,  i neverovatno  visoka inflacija u Srbiji.

Oktobarska inflacija u Srbiji je 8,5% i pored toga što je kamatna stopa Narodne banke Srbije (NBS)  od aprila 2022.godine sa 1% povećana na 6,5%.

Očekivalo se da će skup novac i manje novca relativno brzo pripitomiti inflaciju, ali to se još uvek nije desilo,  za razliku od eurozone u kojoj ovakav recept radi.

U eurozoni je  rast kamatnih stopa i smanjenje  štampanja novca od strane ECB spustilo inflaciju u oktobru na svega  2,9%.

Za skupljim kreditima manja je tražnja  i  kreiranje novca (M2) se odvija sporijim tempom.

Podsetimo se, M2 obuhvata depozite po viđenju, oročene depozite i  gotovinu izvan banaka, a banka kada  odobri kredit kreira depozite po viđenju (koji su deo M2).

U  eurozoni kreditni rast u poslednjih nekoliko meseci teži nuli  i  pad M2 (crvena linija na grafikonu) logična je posledica smanjenog kreditiranja komercijalnih banaka i smanjenja aktive ECB (kada ECB ne štampa novac i njena aktiva se smanjuje).

I u Srbiji je novac sve skuplji, ali novac (M2) u Srbiji  ne reaguje na više kamatne  stope na isti način kao novac u eurozoni i Srbija ima inflaciju među najvećoj  u Evropi.

Kretanje novca (M2) u tri različita valutna područja 

Izvor: NBS, CBBH, ECB.

Za godinu dana, u septembru, novac u eurozoni je smanjen  za 2%,  a u Srbiji povećan za 21,5%.

Na cene utiče i aktiva, odnosno pasiva, centralnih banaka,  i aktiva NBS je u septembru veća za 25%  (ne samo zbog aranžmana sa MMF-om), a imovina (aktiva) ECB manja  je za 12% u odnosu na početak ove godine.

Novac  u  Bosni ne prati loš srpski primer, ali se ni ne povinuje  evropskom uzoru.

Samo prvih par meseci nakon  što je ECB  počela povećavati kamatne stope (jul  2022) kreditni rast je isti i u valutnom području eurozone i  Bosne.

Međutim od oktobra prošle godine novac u eurozni ide dole, a u Bosni pad novca izostaje.

Za godinu dana, u septembru, novac (M2) je u Bosni porastao za 7,4% praveći razliku između kretanja novca u  odnosu na eurozonu za skoro 10 % (7,4%-(-2%)).

Ni kamatne stope u Bosni nisu porasle ni približno kao u eurozoni.

Miris M2 na Balkanu je drugačiji nego u eurozoni i to se odražava na razlike i u cenama novih stanova u Republici Srpskoj.

U odnosu na godinu dana ranije  pravna i fizička lica u  Bosni raspolažu sa mnogo većom količinom novca, a lica u eurozoni sa manjom (relativno, a ne apsolutno posmatrano).

To daje jedan deo odgovora na pitanje  zašto cene stanova u Nemačkoj padaju, a u Republici Srpskoj nakon privremenog pada, ponovo rastu i ponovo su na maksimalnom nivou.

Od efikasnosti ekonomske politike, ili uže posmatrano monetarne politike, zavisi koliko će se novca naći na tržištu.

Emisione, narodne, ili centralne banke,određuju  veličinu M2,  ili stručno rečeno ponudu novca.

U jednom dužem roku, od nekoliko godina, visina inflacije, cene akcija i obveznica, a pogotovo cene nekretnina će uvek, pre ili kasnije, zavisiti od ponude (količine) novca.