Kamatna stopa na javni dug zemalja eurozone – ECB uravnilovka

Zadatak ekonomskih statistika je da daju precizne informacije o stanju ekonomije, kako bi poslužili kao podloga za kreiranje odluka u javnom (ekonomska politika) i privatnom sektoru.

Veliki broj podataka ekonomske statistike  ili ekonomskih  pokazatelja se odražava na visinu kamatnih stopa na finansijskom tržištu, a vrlo često i sami investitori predviđaju kretanje ekonomije  i prema njima određuju visinu kamatne stope na  novac koji pozajmljuju.

Rast u eurozoni je  već mjesecima oko nule i to se neminovno  odražava na troškove finansiranja javnog duga svih zemalja u kojima je euro  zakonsko sredstvo plaćanja ( u ove zemlje ne ubrajamo Crnu Goru i Kosovo koje su bez odobrenja Evropske centralne banke uveli euro kao zakonsko sredstvo plaćanja).

Evropska unije, koja je veća od eurozone za zemlje koje  su članice unije, ali su zadržale nacionalne valute,  još uvijek nije u recesiji i  stoji u mjestu već dva kvartala  uzastopno (drugi i treći kvartal 2023) sa stopom rasta ekonomske aktivnosti (realni BDP) od tačno  0%.

Kamatne stope na javni dug zemalja eurozone  –  prema periodu na koji se novac pozajmljuje

(u %, na dan 30.11.2023)

Izvor: Eurostat. AAA, ili tri A,  su zemlje koje imaju najviši kreditni rejting.

Eurozona je  mnogo bliže  recesiji.

U  trećem kvartalu godine u kojoj trenutno živimo i radimo njena ekonomija je smanjena za 0,1% i dovoljan je još jedan kvartal smanjena BDP i  eurozona je, tehnički posmatrano, u recesiji.

Finansijsko tržište vidi da je eurozona na  rubu recesije, zna da su uzrok tome  rastuće kamatne stope Evropske centalne banke  (ECB), viši nivo cijena energije, povlačenje ECB sa djela finansijskog tržišta (smanjenje štampanja novca), pa čak i sankcije  koje je EU direktno Rusiji, a indirektno sama sebi uvela  i  sve ove informacije tržište ugrađuje u kamatnu stopu po  kojoj finansira javni dug zemalja zone evra.

Da kojim slučajem recesija nije na vidiku kamatne stope bi rasle sa  periodom na koji se države zadužuju.

Međutim, pošto dolazak recesije povećava rizike u kratkom roku kamatne stope na rok od godinu dana  su više od dugoročnih kamatnih stopa (iznad godinu dana), jer se dugoročno ne  očekuje recesija.

Dalje, sve do roka od godinu dana tržište ne  pravi razliku u kamatnoj stopi koju plaćaju zemlje eurozone sa najboljim rejtingom (tri  A – AAA) poput Njemačke i zemalja sa izuzetno lošim kreditnim rejtingom (Grčka).

Ako hoće da posude novac na 6 mjeseci zemlje sa najboljim kreditnim rejtingom  plaćaju 3,6%, a  kada se ovim ekonomkim supermenima (kreditnim rejtingom mjereno) dodaju sve ostale zemlje, kamatna  stopa nije mnogo  veća,  3,65% (kvadrat na grafikonu).

U našoj priči o kamatnoj stopi na javni dug zemalja eurozone stanimo na ovome mjestu i  prisjetimo se da i Federacija BiH i RS na 6 mjeseci plaćaju  3%, pa  se zapitajmo  da li to znači da se bosanskohercegovačka ekonomija zaista finansira po nižim kamatnim stopama  od evropskih država koje imaju najbolji kreditni rejting i ako je odgovor potvrdan  postavimo sebi pitanja kako je to  ekonomski moguće i da li to znači da je bosanska ekonomija vitalnija od Njemačke?

Na ovo pitanje ćemo odgovoriti u prvoj narednoj objavi, a sada uočimo, da prolaskom  kratkog roka  (do  godinu dana) raste razlika u kamatnoj stopi koju plaćaju najbolje  i ostale evropske ekonomije.

Na  pet godina (krug na grafikonu) razlika je 0,5 procentnih poena, a sa rastom rok na  koji se novac pozajmljuje raste  i do 1 procentni poen, ali ni to nije velika razlika s obzirom da Njemačka duguje ispod 70% BDP, a Grčka oko 170% BDP.

Postojanje te razlike kao i njen rast nam pokazuju da je ekonomski rast u eurozoni nejednak.

Druga informacija  koju nam  daju kamatne  stope na javni dug je da se eurozona nalazi na ivici recesije.

Kada-ako  eurozona  uđe u recesiju može se očekivati rast razlike između kamatnih stopa na dugoročni javni dug, koju plaćaju sa  jedne strane zemlje poput Njemačke i sa druge strane zemlje poput Grčke,  jer  novac bježi tamo gdje je sigurniji, pa  su investitori spremni da zarad sigurnosti glavnice prihvate i nižu kamatnu stopu.

Ekonomska kretanja se preko objavljenih statističkih podataka preslikavaju na finansijska tržišta, a tržišta idu i korak dalje i kroz aktivnosti investitora formiraju očekivanja o  budućim ekonomskim kretanjima koja  unose u kamatne stope po kojima su spremne  da finansiraju državni dug.

ECB teži  nivelaciji razlika u kamatnim stopama koje plaćaju “dobre” i “loše” članice EU i kada ne bi  bilo nje loše evropske ekonomije  bi imale mnogo veće troškove javnog duga.

Preko Evropske centralne banke se provodi uravnilovka na tržištu javnog duga zemalja eurozone.

Po uzoru na nekada bivši komunistički SSSR u kojem su plate bez obzira na produktivnost radnika bile  jednake ili težile izjednačavanju, ECB želi da kamatni troškovi na javni dug pojedinih zemalja ne odstupaju značajno, bez obzira na  veličinu njihovog  javnog duga.

ECB uravnilovka neme ekonomsku logiku, kao što nije bilo  ekonomske logike da radnici koji imaju različiti produktivnost imaju istu platu.