Kako Bosna planira finansirati Dojče banku – Jedna od najvećih promjena

Banke u BiH to znaju, javnost apsolutno i uopšte ne, da od 1.januara ove godine banke sa sjedištem u BiH moraju  jedan dio obavezne rezerve  držati u eurima tj. na računima kod stranih banaka.

Pošto je “majka” (glavni poslovni partner) svih srpskih, hrvatskih i bosanskih banaka Deutsche bank  AG Frakfurt novac će biti držan kod nje.

U toj banci Centralna banka BiH ima devizni račun i banke će obaveznu rezervu uplaćivati na njen račun kod Dojče banke, a Centralna banka će evidentirati sredstva  uplaćena po bankama i voditi ih na svojim podračunima kod Dojče banke.

Obavezna rezerva se računa kao deseti dio  osnovice za obračun obavezne rezerve.

Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva banaka, bez obzira u kojoj su valuti sredstva izražena.

U eurima se mora držati dio obavezne rezerve koji se obračunava na sredstva koja su  banke pozajmile u stranoj valuti, a u stranu valutu spadaju i sredstva sa deviznom  klauzulom.

Osnovica za obračun  obavezne  rezerve je u novembru prošle godine bila  32,8 milijardi KM, a ukupna obavezna rezerva  3,28 milijardi KM  (32,8*0,1).

Od toga iznosa obavezne rezerve procijenjujemo da se na  obaveznu rezervu koja treba biti  držana u eurima odnosi oko  1,3 milijarde KM na sljedeći način …

Depoziti u stranoj valuti su 11,7 milijardi  KM i ako se na taj iznos dodaju pozajmice koje su bosanske  banke uzele od stranaca (1,45 milijarde KM) za novembar 2023.godine dobije se obavezna rezerva u eurima od 1,3 milijarde KM ((11,7 + 1,45)*0,1).

I banke i Centralna banka BiH su svjesne da toliki iznos novca ne može odmah  biti prebačen na račun CBBiH kod Dojče banke.

Zato je odlučeno da u prelaznom periodu od 1.januara 2024.godine do 30.septembra 2024.godine  samo 5% od tog iznosa, tj. oko 65 miliona KM  (1,3 milijardi KM *0,05) bude na računu Centralne banke BiH kod Dojče banke, a ostatak će se i dalje držati u KM na računima rezervi banaka kod CBBiH.

Hipotetička obavezna  rezerva u eurima banaka sa sjedištem u BiH

(u milijardama KM)

Izvor: www.cbbh.ba (Procjena Bifea).

Ovo je jedna od najvećih promjena u istoriji bosanskog bankarstva i zaslužuje da bude zabilježena.

U narednim tekstovima ćemo možda analizirati njen uticaj na likvidnost bosanskih banaka  u unutrašnjem  i deviznom platnom prometu, na devizne rezerve Centralne banke BiH, na tržište javnog duga entiteta i na ostale  srodne teme.

Za sada konstatujemo da Bosna, kroz  deponovanje novca bosanskih banaka u  inostranstvu, finansira Dojče banku.

Planirano je da kod Dojče banke bosanske banke deponuju 665 miliona EUR (1,3 milijarde KM / 1,95).